Mehmet Bingöl mbingol@finansgundem.com Mehmet Bingöl

Eurobond gelirlerinin vergilendirilmesinde dikkat edilecek hususlar (2021 yılı)

24 Şubat 2021, 15:51 ---

22 Haziran 2020 tarihli yazımızda [1] gerçek kişilerdeki Eurobond vergilemesindeki genel esasları ele almıştık. Söz konusu yazıya gelen çeşitli soru ve yorumlar, bugün konuyu yeniden ele almamızı gerektirdi. Böylece 22 Haziran 2020 tarihli yazımızı geliştirmiş oluyoruz, çok değerli sorular ve katkılar için tüm okurlara teşekkürler.

Daha önceki yazımızda açıklandığı üzere, gerek T.C. Hazinesi ve gerekse Türkiye’deki şirketlerce yurt dışında ihraç edilen Eurobondlardan sağlanan gelirler, ya “faiz tahsilatı”, ya da “satış kazancı” şeklinde ortaya çıkmaktadır. Faiz geliri mevzuat açısından “Menkul Sermaye İradı”, satış kazancı ise “Değer Artış Kazancı” olarak vergilendirilmektedir.

Öncelikle belirtecek olursak bu menkul kıymetler yurt dışında işlem gördüklerinden gerek Eurobond faiz gelirleri ve gerekse alım-satım kazançları G.V.K.’nun Geç 67. maddesindeki stopaj rejimi kapsamı dışındadır. Bu sebeple Türkiye’deki yerleşik gerçek kişiler prensip olarak “yıllık esasta” beyanname vermek suretiyle gelir vergisine tabidirler. Türkiye’de ikametgahı bulunmayan ve bir yıl içinde de Türkiye’de 6 aydan fazla bulunmayan kişiler [2] ise “dar mükellef” statüsünde oldukları için Türkiye’de vergiye muhatap değildirler. Yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarının da bu anlamda “dar mükellef” konumunda olduğunu belirtmek gerekir.

Eurobond Faiz Gelirleri:

Eurobond’ta faiz gelirleri iki şekilde elde edilir:

i. Kupon tahsilatları ile veya

ii. İskontolu ihraçta tahvilin itfa tarihinde (vadede) elde edilen tahsilat ile.

Bu gelirler Gelir Vergisi Kanunu açısından “Menkul Sermaye İradı” olarak kabul edilirler.

Eurobond faiz gelirleri G.V.K. geçici 67. maddedeki stopaj rejimine tabi olmadığı için, yıllık esasta gelir vergisi beyanına konu olur. Başka gelirler (Örneğin; yurt dışı faiz, temettü, gayrimenkul satış karı, kira vb gibi) nedeniyle beyan yapıldığında da bu beyana eklenirler.

Burada önemli husus yıl bazında elde edilen faiz geliri tutarının her yıl için açıklanan yıllık beyan haddini aşıp aşmadığıdır. Eğer bu sınırın altında gelir elde edilmişse beyan yapılmaz, sınır aşıldığında ise gelirin tamamı için gelir vergisi beyannamesi verilir. Yıllık beyan haddi 2021 yılı için 53.000 TL’sıdır. Beyan haddinin aşılıp aşılmadığının tespitinde; beyana tabi diğer gelir unsurlarının da (ücret geliri hariç [3]) dikkate alınması gerekir.

Vergiye tabi “faiz gelirinin” tespitinde göz önünde bulundurulacak hususlar şunlardır:

1- Faiz geliri için beyan zorunluluğu, yıllık beyan sınırının aşılması halinde söz konusudur. 2021 yılı için geçerli olan beyan haddi aşıldığında, 53.000 TL’yı aşan kısım için değil, elde edilen faiz gelirinin tamamı için gelir vergisi beyannamesi verilir veya bu tutar diğer gelirler için verilen beyannamedeki matraha eklenir. Beyana tabi gelirler toplamı 53.000 TL’yi geçmiyorsa hiç beyan yapılmaz. (2020 yılı için 49.000 TL)

2- Yıllık beyan haddinin aşılıp aşılmadığının tespitinde; beyana tabi diğer gelir unsurlarının da (ücret geliri hariç) dikkate alınması gerekir. Başka deyişle beyana tabi gelir toplamına bakılır. Örneğin; “gayrimenkul sermaye iratları(kira geliri)”, “gayrimenkul satış karı”, “beyana tabi A.Ş. hissesi temettü geliri” “yurt dışı faiz gelirleri” vb gibi. Ama GVK geçici 67 kapsamında olan tüm gelirler bu hesaplamada dikkate alınmaz. Yatırım fonu geliri, BİST hisse senedi, varant, Viop gelirleri, yurt içi bono faiz ve satış karları gibi.

3- Faiz kupon tahsilatlarında döviz cinsinden hesaba geçen tutarların o tarihteki TCMB döviz alış kuru ile TL tutarları hesaplanır.

4- İktisaptan sonraki ilk kupon faizi tahsilatına ait faiz gelirinin hesabında, alış sırasında ödenen “temiz fiyat-kirli fiyat farkı” işlemiş faiz olarak düşülür ve kalan tutar “faiz geliri” olarak dikkate alınır. Başka deyişle işlemiş faizin bulunması halinde işlemiş faiz tutarı kupon alış bedeli, temiz işlem fiyatı (Temiz Fiyat=Sözleşme fiyatı-İşlemiş faiz) ise tahvilin alış bedeli olarak kabul edilir. (G.V.K. 257 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

5- Primli alışta ödenen prim tutarı (işlemiş faiz değil) Eurobond’un bundan sonraki kupon faiz tahsilatlarına paylaştırılarak elde edilen faiz gelirin tespitinde düşülebilir. Kuponlu bir tahvilin satın alınmasında, satın alma bedelinin itfa bedeli ile varsa işlemiş faiz tutarının üzerinde olması halinde, başka bir deyişle temiz fiyatın itfa bedelini aşması durumunda fazla olan kısım izleyen dönemlere ilişkin faiz kuponlarının maliyeti (alış bedeli) olarak dikkate alınır(G.V.K. 257 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği).

Eurobond YP cinsi menkul kıymet olduğundan konuya YP (dolar veya euro) olarak bakmak gerekir. 257 seri nolu G.V.K. genel tebliğindeki örneklerde ödeme tarihindeki TL tutardan hareket edilmiş, ama bu örnekler TL bazlı hazine bonosu üzerinden verilmiş. Ancak Eurobondlar YP menkul kıymet olduğundan hakkaniyet açısından YP olarak ödenmiş prim tutarının da YP olarak gelecek faiz kuponlarına paylaştırılması uygun olur.

6- Eurobond’un itfa’daki anapara kur farkı vergiye tabi değildir. (G.V.K. Madde: 75/5)

7-. Bononun itfasındaki iskonto tutarını da vergi mevzuatı yönünde "faiz" geliri olarak kabul edilmektedir.

Örneğin; nominal tutarı 1.000.000 USD olan bono 982.000 USD alış maliyeti ile iktisap edilmişse vadede 18.000 USD gelir söz konusu olacaktır. Itfa tarihindeki TCMB döviz alış kurunu 7,50 olarak alırsak 135.000 TL faiz geliri elde edilmiş olmaktadır.

8- Ortak hesaplardan elde edilen faiz gelirlerinde 53.000 TL’nın geçilip geçilmediğine her bir kişi için ayrı ayrı bakılır.

Örneğin; 2 kişinin eşit oranda sahip olduğu Eurobondun toplam yıllık faiz tutarı 106.000 TL’sını geçmediği sürece her bir kişi için yıllık beyan zorunluluğu söz konusu olmayacaktır. Eurobond faiz geliri ortak hesaptaki kişi sayısına bölünür. (Tabii kişilerin yıllık beyana tabi gelirleri varsa bunların da beyan haddi hesabında dikkate alınacağını yukarıda belirtmiştik.)

9- Beyannameye intikal edecek faiz geliri tutarından “depo etme (Saklama) ve sigorta ücretleri gibi menkul kıymetlerin muhafazası için yapılan giderler”; “tahsil giderleri” ile “aracı kurum/banka komisyonu veya işlemlerdeki diğer hizmet bedelleri” vergi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınabilir. Ancak bunlar dışında başkaca bir giderin hesaba katılması mümkün görünmemektedir. Örneğin; kaldıraç kullanılarak Eurobond alınması halinde, kullanılan kredinin faizinin elde edilen faiz gelirinden düşülme imkanı yoktur. (G.V.K. Madde: 78)

Eurobond Satış Kazançları:

Faiz gelirleri gibi Eurobond satış kazançları da yıllık Gelir Vergisi beyanına konu olur. Zira Eurobond alım-satım kazançları için G.V.K. geçici 67. madde uygulanmaz.

Faiz gelirlerinden farklı olarak satış kazançları için “yılllık beyan sınırı “uygulaması yoktur. Bunun için satış kazancı tutarı ne olursa olsun yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmek zorundadır.

Vergiye tabi “satış kazancının” tespitinde göz önünde bulundurulacak hususlar şunlardır:

1- Eurobond satış kazançları için yukarıda bahsettiğimiz 53.000 TL’lık beyan haddinin aşılıp aşılmadığının bir önemi yoktur. Dolayısıyla satış kazancı 10.000 TL da olsa beyan zorunluluğu vardır.

2- Bu kıymetlerin satış kazancı şu şekilde hesaplanır:

- Alış bedeli ve satış bedeli; alım ve satım tarihlerindeki kurlardan TL’ye çevrilir.

- Alım ve satım tarihleri arasındaki dönemde Yİ-ÜFE artış oranı %10 ve üzerinde çıkarsa, alış maliyeti bu oran kadar artırılır.

- Endekslemede menkul kıymetin alındığı ay dâhil, satıldığı ay hariç tutulur. Alış Bedeline Uygulanacak Oranın Tespiti: Satıştan bir önceki ayın endeksi alışın yapıldığı ayın endeksine bölünür.

- Endekleme oranına göre alış maliyeti artırılan tutar ile satış tutarı arasındaki gelirin tutarı ne olursa olsun, beyan edilir.

- Yıllık gelir vergisi beyanı ile gelir vergisi tarifesine göre vergi ödenir.

- Bu hesaplamalara göre, TL bazında kazanç var ise, döviz bazında “zarar” çıksa dahi vergileme yapılır [4].

3- Satış kazancı hesabında mevzuatın öngördüğü TL esaslı yöntem[5] sebebiyle yatırımcıların gerekirse itfayı beklemeleri daha iyi olabilir. Özellikle kur artışının Yİ-ÜFE endeksinden fazla olduğu hallerde satış halinde yüksek gelir vergisi çıkabilir. Zira alış ve satış tarihleri arasındaki kur farkları sanki bir “gelirmiş!” gibi vergi matrahına girmektedir. Oysa itfadaki ana para kur artışları vergiye tabi tutulmamaktadır. Bu sebeple hesabınızın olduğu banka yatırım uzmanı eğer satış önerisi veriyorsa vergi durumunu da hesaplayıp söylemeli.

4- 1.1.2006 tarihinden önce ihraç edilen eurobondlar için 2021 yılındaki satış kazancının 43.000 TL’sı vergiden istisnadır. Bunu aşan kazanç tutarı beyan edilir. (2020 yılı için 40.000 TL)

5- İktisaptan sonraki ilk kupon faizi tahsilatına ait faiz gelirinin hesabında, alış sırasında ödenen “temiz fiyat-kirli fiyat farkı” işlemiş faiz olarak düşülür ve kalan tutar “faiz geliri” olarak dikkate alınır.

6- Eurobond satış kazancı, prensip olarak satış bedeli(kirli fiyat) ile ilk iktisaptaki temiz fiyat arasındaki farktır. Ancak alıştan itibaren hiç faiz kupon tahsilatı yapılmamışsa; kazanç tutarı “satış bedeli ile kirli alış fiyatı” arasındaki fark olur.

Örneğin; temiz fiyatı 1.000, birikmiş kupon faizi 90, Eurobond’u 1.090 USD’ye aldım. 1 ay sonra faiz kuponunu tahsil ettim(%10 ile) ve kupon ödemesi sonrasında menkul kıymetin değeri kirli fiyatı 1.010’e geriledi. Daha sonra 1.010 fiyatla sattım. (100,50 temiz, 0,50 biriken kupon faizi)

Şimdi 100 USD kupon tahsilatından 90 USD birikmiş kupon faizini düşerek elde edilen 10 USD tutarı, “faiz geliri” olarak (kupon tahsil tarihindeki kurdan TL’ye çevrilerek) beyan edilmesi gereken gelir olmaktadır. (53.000 TL yıllık beyan haddinin aşılmış olması kaydıyla.)

Satış karı da 1.010-1000=10 USD olmaktadır. Burada kirli fiyatlı satış bedelinden temiz alış fiyatlı tutar olan 1.000 USD’nin düşülmesi gerekir. Zira kupon faizi tahsil edilmiş olduğu için satılan kıymetin maliyeti artık; “kirli alış fiyatı-alıştaki işlemiş kupon faiz tutarı başka deyişle alıştaki temiz fiyattır. Dolayısıyla beyana tabi satış kazancı; 7.575(1.010*7,5-7.300(1.000*7,3) = 275 TL olmaktadır.

Buna göre 1.090 USD ödeyerek aldığım Eurobond’tan 10 USD “faiz geliri”, 10 USD de “satış karı” ile toplam 20 USD gelir elde etmiş oldum.

7- Mevzuatımıza göre; aynı yıl içindeki Eurobond satış kar ve zararları ve hatta diğer yurt dışı menkul kıymet (yabancı ülke veya yabancı şirket bonoları, hisse senetleri) satış kar zararları birbirine mahsup edilir ve net kazanç üzerinden vergi ödenir. Dolayısıyla Eurobond satış karı elde edildiği yılda YP hisse senedi satış zararı da var ise Eurobond satış karından vergi ödenmez.

8- Eurobond satışında zarar çıktığında bu zarar aynı yıl içindeki kira, eurobond faizi, serbest meslek kazancı vb gibi diğer gelir unsurlarından düşülemez. Zira Kanun’un 88. madde hükmüne göre; “diğer kazanç ve iratlardan doğan zararlar” o yıl içinde elde edilen diğer gelirlerden mahsup edilemiyor. Aynı yıl içindeki diğer gelirlerden mahsup edilememekle beraber, menkul kıymet zararının, gelecek 5 yıl içinde aynı mahiyetteki menkul kıymet (eurobondlar, yurt dışı hisse senedi, yat fonu, bono vb gibi) satışlarından doğan beyana tabi kazançlardan indirilebilmesi gerekir. Çünkü madde hükmünde buna bir engel görünmemektedir . (G.V.K. Madde:88).

9- Net satış kazancının tespitinde, aracı kurum/banka komisyonu veya işlemlerdeki diğer hizmet bedelleri vergi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabilir.

10- Yurt içi banka hesaplarından alınan eurobondlar varlık barışından yararlanamaz. Varlık barışı, kişilerin yurt dışı varlıklarının Türkiye’ye getirilmesine yönelik bir düzenleme olduğundan, ancak yurt dışındaki banka hesaplarından alınan eurobondlar varlık barışı imkanından yararlanabilir. Söz konusu kıymetlerin saklamasının yurt dışında yapıldığından bahisle Türkiye’den alınmış (TR’deki aracı kurumlar veya bankalar aracılığıyla) yurt dışı ihraçlı eurobondlar ile diğer yabancı menkul kıymetlerin varlık barışı imkanı söz konusu değildir.

[1] Mehmet Bingöl, Eurobond Gelirlerinde Vergi Durumu (2020 yılı), Finans Gündem, 22 Haziran 2020
[2] Belli ve geçici bir süre ile Türkiye’de bulunan yabancılar 6 aydan fazla kalsalar da “dar mükellef” olarak kabul edilirler.
[3] Ücret geliri GİB’nın 311 nolu Gelir Vergisi Tebliği uyarınca yıllık beyan haddinin hesabında dikkate alınmamaktadır.
[4] Örnek satış kazancı hesaplama için bknz: Mehmet Bingöl, Eurobond Gelirlerinde Vergi Durumu (2020 yılı), Finans Gündem, 22 Haziran 2020
[5] Mevzuattaki bu hususun (kur artışlarını vergileyen) düzeltilmesi için öteden beri yasal düzenleme önerileri sunulmaktadır.

ETİKETLER :
YORUMLAR (27)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
 • Can15 Nisan 2021 03:29

  Merhabalar, Mehmet Bey Bist 100 Hisse senedi alış-satış karı ve mevduat faiz gelirleri 53.000 tl lik sınıra dahil mi?

 • Erkan 09 Nisan 2021 08:17

  Örneklerle dolu açıklayıcı yazınız için teşekkür ederim. Sorum (rakamları misal olsun diye veriyorum); 2021 y.disindaki hisse senedi satışından 4 usd zarar ettiğimi ve 96 usd temiz fiyattan aldığım eurobond'un da, 2024 yılında itfasının geldiğini varsayalım. Itfa tarihinde (nominal değer-alis fiyati) 100-96 = 4 usd geliri, 2021 yılında yabancı hisse senedi satışından kaynaklanan zarardan düsebilir miyim? Evetse, 2021 yılında oluşan yabancı hisse senedi satış zararımı, 2024 yılı eurobond itfa tarihine kadar Yurtiçi ÜFE oranında yaşlandırıp nominal fiyat-alış fiyat farkı kazancımdan düşebilir miyim? Tekrar teşekkürler, selamlar

 • mb10 Nisan 2021 12:05

  GVK açısından faiz geliri menkul sermaye iradıdır. Satış kazancı ise değer artış kazancıdır. Bu sebeple gelir grupları bazında y.dışı hisse satış zararı eurobond satış kazancından düşülebilir. Ama y.d. menkul kıymet (hisse senedi, bono vb gibi) satış zararları eurobond faiz gelirinden düşülemez. Satış kar ve zararları kendi içinde düşülerek netleştirilir. Yıllık beyannemede beyana tabi gelirler toplanmak zorunda olsa dahi y.d. hisse satış zararı diğer gelirlerden (Örn: eurobond faizi) GVK md 88’deki sınırlama nedeniyle düşülemez. Beyan olunan satış zararı müteakip yıllardaki (en fazla 5 yıl) ayni mahiyetteki satış karlarından indirilebilir. 2024 yılındaki İtfada oluşacak gelir “faiz” geliri (MSİ) olduğundan satış zararının mahsubu mümkün değildir.

 • yusuf ziya ider29 Mart 2021 21:51

  Sayın Mehmet Bingöl 2020 yılında elde ettiğim 10000TL eurobond faiz (kupon) gelirim ve 60000TL mesken kira gelirim var. Toplamı 49000TL yi geçtiği halde , mesken kira geliri tevkifata tabi olmadığından yani işyeri kirası gibi olmadığından, eurobond gelirimi beyan etmem gerekmiyor diye düşünüyorum. Görüşünüzü merak ediyorum. Çok teşekkür ederim.

 • mb30 Mart 2021 13:57

  beyana tabi gelirler toplamı 49.000 TL'yi geçtiğinden  E.Faiz geliri de beyan edilecek.

 • mb26 Mart 2021 16:19

  Beyana tabi kupon FAİZ gelirleri yıllık  toplamda 49.000 TL’yi geçmiyorsa hiç beyan yapılmaz. (2021 yılı için 53.000 TL). Yani vergi yoktur.

 • Mehmet Demirel26 Mart 2021 14:53

  İyi günler Mehmet bey. 2015 yılında ihraç olmuş vade sonu şubat 2021 olan eurobondu  temmuz 2020 yılında 700 bine aldık . Sonradan öğrendiğimize göre bunun nomilan değeri 679 binmiş. ağustos 2020 de 16 bin şubat 2020 de 16 bin olmak üzere iki kupon ödemesi gerçekleşmiş olup şubat 2021 vadesi onunda nominal değer olan 679 bin tl hesabıma yattı.  Sorularım şunlar. 1- Ben 2020 gelir vergisi beyannamemde hangi tutarı gelir olarak düşeceğim ve bundan gider olarak neyi düşme hakkım var. 2- Aynı şekilde 2021 beyannamemde gelirimi nasıl beyan edeceğim. --- Eğer 16 +16 =32 bin kupon ödemesini gelir olarak beyan edersem. ben yatırdığım 700 bin  paraya göre bu kadar kar etmedim. toplamda elimi 711 bin geçmiş oldu vade sonunda .  İşin içinden çıkamadık. Mevzuattada bu konuda örnekler yok.

 • Hakan T18 Mart 2021 10:09

  Mehmet Bey, eurobond'un senelik vergilendirmesinde kira geliri konusunda sürekli farklı yorumlar duyuyorum. Kira geliriniz iş yeri ise dahil değildir diyenler var. Sebebi de stopaja tabii gelir olduğu için. Bu karışıklığa açıklık getirebilirseniz memnun olurum.

 • mb21 Mart 2021 14:39

  Örnek: - Stopaja Tabi İşyeri Kirası  : 36.000 TL - Eurobond Faiz Geliri         : 30.000 TL - Beyan Edilecek Gelir         : 66.000 TL Yukarıdaki örnekte; stopaja tabi her bir gelir unsuru tek başına 49.000 TL’nin altında kalmakla birlikte, beyan sınırının belirlenmesinde her iki gelir unsuru toplanır. Toplam gelir 49.000 TL’yi aştığından gelirin beyan sınırını aşan kısmı değil tamamı beyan edilir. Eurobond Faiz Geliri de stopaja tabi olup oranı “sıfır”dır.  

 • mb19 Mart 2021 11:37

  işyeri brüt kira gelirleri 49.000 TL'den az ise vergi beyanı yoktur veya beyannameye eklenmez.

 • mb18 Mart 2021 15:07

  konut kira gelirleri 6.600 TL'den fazla ise her halukarda vergi beyanı söz konusudur. yazılarımda cevaplar vardır.

 • Aydan17 Mart 2021 19:37

  Mehmet Bey, benim 12.08.2020 girişli dolar bazında Eurobond yatırımım var vade bitiş tarihi 26.09.2022'dir. İlk kupon olarak 26.09.2020 tarihinde 12.218,75 USD aldım. 16.000 TL (okul masrafı) masraf gösterdim ,2020 yılı için tahmini ödemem gereken vergi miktarı nedir? İlgilendiğiniz için şimdiden teşekkür ederim.

 • mb18 Mart 2021 08:54

  E-Devlet şifreniz ile Maliye'nin "hazır beyan" sistemine girip görebilirsiniz.

 • Hasan Pişkin16 Mart 2021 17:26

  Mehmet bey, 2020 yılında 1- 25 000 TL kira geliri(Konut) 2-5 000 TL 1.1.2006 öncesi Eurobond Kazanç 3-3 000 TL 1.1.2006 öncesi Eurobond Faiz geliri 4-5 000 TL 1.1.2006 sonrası Eurobond Kazanç 5-15 000 TL1.1.2006 sonrası Eurobond Faiz geliri TOPLAM: 53 000 TL Kira da oturuyorum.Kira giderim 30 000 TL. Kira geliri hariç hangi Eurobond kazançlar beyana tabidir.?

 • Filiz Atakır12 Mart 2021 18:40

  Mehmet bey öncelikle hızlı yanıtınız için çok teşekkürler, yanıtınız da; faiz geliri+ alım satım kazancı 49000TL. nin altında ise beyana tabi değil diyorsunuz. Daha önce de şu şekilde bir aciklamanizi okudum: Faiz gelirlerinden farklı olarak satış kazançları için yılllık beyan sınırı uygulaması yoktur. Bunun için satış kazancı tutarı ne olursa olsun yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmek zorundadır. Bu nedenle faiz gelirleri için yukarıda bahsettiğimiz 49.000 TL’lık beyan haddinin aşılıp aşılmadığının bir önemi yoktur. Dolayısıyla satış kazancı 10.000 TL da olsa beyan zorunluluğu vardır. Bu durumda, faiz geliri 10bin TL. Alım satım kazancı 40000TL. istisna indirimi yapılınca 25000TL. 10000+25000=35000TL. <49000TL. den küçük beyana gerek yok. Ancak, üstteki açıklamadan anladığım alım satım kazancı mutlaka beyan edilmek zorunda şeklinde yanlış mı yorumluyorum acaba, teşekkürler.

 • mb15 Mart 2021 14:28

  “Faiz geliri+ alım satım kazancı” 49000TL. nin altında ise sadece satış karı beyana tabidir. Faiz geliri beyana tabi değildir. Şu açıklama doğrudur: Faiz gelirlerinden farklı olarak satış kazançları için yılllık beyan sınırı uygulaması yoktur. Bunun için satış kazancı tutarı ne olursa olsun yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmek zorundadır. Örneğin satış kazancı 10.000 TL da olsa beyan zorunluluğu vardır. Evet, alım satım kazancı mutlaka beyan edilmek zorunda. Örneğin; -Faiz tahsiatı-istisna=64.000-40.000=24.000 -Satış kazancı da 10.000 olsun. -24.000+10.000<49.000 olduğundan sadece “satış kazancı” beyana tabi olacaktır.

 • Yusuf Sever11 Mart 2021 20:31

  Mehmet bey merhaba, Öncelikle değerli bilgiler için çok teşekkürler.. Makalenizin ; Eurobond faiz gelirleri bölümündeki 5.maddeye bir örnek rica edebilir miyim? ‘’YP olarak ödenmiş prim tutarının da YP olarak gelecek faiz kuponlarına paylaştırılması uygundur’’ Bilgisindeki  ‘’ Paylaştırılması ‘’ hususunu detaylandırmanız mümkün müdür acaba ? Tekrar teşekkürler.. 

 • mb15 Mart 2021 17:30

  esasen yazının içinde cevap mevcut.

 • Yusuf Sever15 Mart 2021 15:51

  Mehmet bey , cevabını rica ettiğim konu yanıtsız kaldığına göre sanırım ifade edemedim. En basit örnek ile  Nominal 100.000 USD  kuponlu bir tahvilin , satın alma bedeli 105.000 USD Olduğunda aradaki 5.000 USD fark ödenecek vergiye maliyet olarak yansıtılıp düşülebiliyor mu ? 

 • Osman Şanda 11 Mart 2021 16:45

  Mehmet Bey, 2020 yılı için istisna tutarının hesabına serbest meslek geliri dahil midir? Serbest meslek geliri ile kupon ödemesi toplam alınacak mı?40.000 TL EURbond kupon geliri var + 150.000 TL serbest meslek kazancı var ise beyana tabi mi ? Matrah 190.000 mi olacak?

 • mb12 Mart 2021 18:04

  İKİ GELİR TOPLAMINDA YILLIK 49.000 TL BEYAN HADDİ GEÇİLDİĞİNDEN BEYAN VAR. 

 • Filiz Atakır11 Mart 2021 04:33

  Mehmet bey, Eurobond konusunda en faydalı yazı, 5.2.2025 vadeli Eurobondu Nisan 2020 de aldıktan sonra bir kez Ağustos ayı 2020 yılında kupon ödemesi yapılıyor yine aynı yıl satılıyor. Merkez Bankası döviz alış kuruna göre 64000TL. kar var. Vergi beyan ederken kupon faizi 40.000TL. altında olduğu için beyan etmemiz gerekmiyor. Ancak alış satış kazanci olan karın beyan edilmesi gerekiyor. Yazılarınızdan anladığım kadarıyla 5.2.2025 vadeli Eurobond lar 2006 öncesi ihraç edilen Eurobondlardan olduğundan 40.000TL. istisna uygulandıktan sonra kalan 24bin TL. Vergiye tabi olacak. Doğru mu anlıyorum acaba? Kişi emekli başka bir gelir yok. Teşekkürler.

 • mb11 Mart 2021 16:03

  Faiz geliri için yıllık beyan haddnin (2020 için 49.000 TL) aşılıp aşılmadığının tespitinde; beyana tabi diğer gelir unsurlarının da (ücret geliri hariç) dikkate alınması gerekir. Başka deyişlebeyana tabi gelir toplamına bakılır. Sizin örnekteki; “EUROBOND FAİZ geliri” +“EUROBOND satış karı”>49.000 TL ise, EUROBOND FAİZi, 49.000 TL’nin altında ise de beyana tabidir. Tabii burada satış kazancı tutarını 40.000 TL istisna düşüldükten sonraki tutar ( 24bin TL) almak gerekir. (1.1.2006 tarihinden önce ihraç edilen eurobondlar için 2020 yılındaki satış kazancının 40.000 TL’sı vergiden istisnadır. Bunu aşan kazanç tutarı beyan edilir.TL)

 • Ahmet Bulut10 Mart 2021 17:37

  Mehmet hocam yazınız çok faydalı Ancak 2016 yılında yazdığınız eurobondların vergilendirilmesi yazınızda alış satış kazançlarında TCMB efektif alış kurunu kullanıyorsunuz Bu yazınızda TCMB alış kurunu kullanıyorsunuz hem faiz kazancı hemde alış satış kazancın vergilendirilmesinde TCMB alış kurumu yoksa TCMB efektif alış kurunumu kullanmamız gerekir Saygılar Ahmet BULUT

 • mb11 Mart 2021 16:04

  TCMB  döviz alış kuru daha uygun olacaktır.

 • sezer06 Mart 2021 16:50

  Çok faydalandık

 • Ub24 Şubat 2021 19:45

  Cok iyi yazi. Tskler

BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 4,97 -1,58 25.844.000.000,00
ALBRK 1,64 -1,20 2.214.000.000,00
GARAN 7,28 -0,41 30.576.000.000,00
HALKB 4,43 0,23 10.958.828.671,35
ICBCT 5,69 -0,70 4.893.400.000,00
ISCTR 4,91 -2,39 22.094.852.700,00
SKBNK 1,13 -0,88 2.101.800.000,00
TSKB 1,30 -2,99 3.640.000.000,00
VAKBN 3,48 -0,85 13.591.566.265,06
YKBNK 2,16 -2,26 18.245.630.773,44
BASIN TOPLANTISI - ETKİNLİK - KONFERANS
Basın Daveti Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği 06 Şubat 2020, 09:30

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 2019 yılında Emeklilik ve Yatırım Fonları performanslarını ve fonlara artan ilgiyi açıklıyor. 06 Şubat 2020...

Tüm Etkinlikleri Göster