Mehmet Bingöl mbingol@finansgundem.com Mehmet Bingöl

Eurobond gelirlerinde vergi durumu (2020 yılı)

22 Haziran 2020, 11:54 ---

Eurobond yatırımı nedir? Ne zaman alınmalı, hangi kurdan? Faiz oranı iyi mi? Vadeye kadar beklenmeli mi, yoksa fiyatı yükseldiğinde satılmalı mı? Vadeden önce satıldığında anapara riski var mı? Sabit getirili bir menkul kıymet olduğu halde hisse senedi yatırımcılığı kadar zor bir konuda tabii ki piyasa analisti finansçılarla yürümek gerekir. Ama bir de vergi konusu var.

Gerçek kişilerdeki Eurobond vergilemesi ile ilgili hemen hemen her şey işte bu yazıda.

Serbest Dövizli Yatırım Fonlarına fon nezdinde %15 stopaj vergisi getirilmesinin ardından[1], fon payı yatırımcısı gerçek kişilerde Fon’dan çıkarak kişisel eurobond yatırımı düşüncesi söz konusu oldu[2]. Eurobond almayı düşünen kişiler için acaba, Eurobond gelirlerindeki vergi durumu nasıl? Bu yazımızda Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler açısından vergi hesabındaki konular açıklanmaktadır.

Gerek T.C. Hazinesi ve gerekse Türkiye’deki bankalar ile diğer şirketlerce yurt dışında ihraç edilen Eurobondlar, yabancıların yanısıra Türkiye’de yerleşik tasarruf sahiplerince de yatırım amaçlı iktisap edilmektedir. Yurt dışında ihraç edilen bu bonolar yurt dışında işlem görmekte ve saklamaları yine yurt dışındaki kurumlarca yapılmaktadır.

Bilindiği gibi Euro Bondlar, ülkenin dış borçlanmasında kullandığı enstrümanlardan olup, genellikle Avro ve USD cinsinden ihraç edilen, uzun vadeli borçlanma senetleridir. Bu menkul kıymetlerden sağlanan gelirler, ya “faiz tahsilatı”, ya da “satış kazancı” şeklinde ortaya çıkmaktadır. Faiz geliri mevzuat açısından “Menkul Sermaye İradı” sayılır. Satış kazancı ise “Değer Artış Kazancı” olarak vergilendirilir.

Öncelikle belirtecek olursak bu menkul kıymetler yurt dışında işlem gördüklerinden gerek Eurobond faiz gelirleri ve gerekse alım-satım kazançları G.V.K.’nun Geç 67. maddesindeki stopaj rejimi kapsamı dışındadır. Bu sebeple Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler “yıllık esasta” beyanname vermek suretiyle gelir vergisine tabidirler. Türkiye’de ikametgahı bulunmayan ve bir yıl içinde de Türkiye’de 6 aydan fazla bulunmayan kişiler[3] ise “dar mükellef” statüsünde oldukları için Türkiye’de vergiye muhatap değildirler.

Gelir vergisi tarifesi artan oranlı olup %15’ten başlar ve gelir tutarı büyüdükçe oran da %40’a çıkar[4].

Eurobond faiz gelirleri:

Eurobond faiz gelirleri iki şekilde söz konusu olur: Kupon tahsilatı veya iskontolu ihraçta vade sonundaki gelir. Bu gelirler Gelir Vergisi Kanunu açısından “Menkul Sermaye İradı” olarak kabul edilirler.

Eurobond faiz gelirleri G.V.K. geçici 67. maddedeki stopaj rejimine tabi olmadığı için, yıllık esasta gelir vergisi beyanına konu olur. Başka gelirler (Örneğin; temettü, kira vb gibi) nedeniyle beyan yapıldığında da bu beyana eklenirler.

Burada önemli husus yıl bazında elde edilen gelir tutarının her yıl için açıklanan yıllık beyan haddini aşıp aşmadığıdır. Eğer bu sınırın altında gelir elde edilmişse beyan yapılmaz, sınır aşıldığında ise gelirin tamamı için gelir vergisi beyannamesi verilir. Yıllık beyan haddi 2020 yılı için 49.000 TL’sıdır. Beyan haddinin aşılıp aşılmadığının tespitinde; beyana tabi diğer gelir unsurlarının da dikkate alınması gerekir. Örneğin; “gayrimenkul sermaye iratları(kira geliri)”, “tevkifata tabi tutulmuş ve birden fazla işverenden elde edilen ücretler” ve “menkul sermaye iratları (Örn: temettü geliri)” v.b. gibi. Dolayısıyla 49.000 TL’nin hesabında Eurobond faiz geliri dışında gelir var ise bunların da dikkate alınması gerekir.

Yukarıda belirttiğimiz gibi, bu kıymetlerin faiz gelirleri kupon tahsilatlarında ve itfada söz konusu olur. Vergiye esas hesaplamalar için öncelikle faiz kupon tahsilatları dikkate alınır ve döviz cinsinden hesaba geçen tutarların o tarihteki TBMB döviz alış kuru ile TL tutarları hesaplanır. Örneğin 2020 yılında sadece eurobond faiz geliri elde edilmişse ve bu tutar yıllık gelir vergisi beyan haddi olan 49.000 TL’yı aşıyorsa gelirin tamamı beyan edilir. Eurobond’un itfa’daki anapara kur farkı ise vergiye tabi değildir. (G.V.K. Madde: 75/5)

Ortak hesaplardan elde edilen faiz gelirlerinde 49.000 TL’nın geçilip geçilmediğine her bir kişi için ayrı ayrı bakılır.

Bononun itfasındaki iskonto tutarının da vergi mevzuati yönünde "faiz" geliri olarak kabul edildiğini söylemiştik. Eurobondun vadesinde itfası halinde, faiz kuponları dışındaki diğer gelir unsuru şu şekilde bulunur:

- Bono alış: 84.500 USD

- Bono ifta bedeli: 100.000 USD

- Kazanç:15.500 USD

- Faiz geliri TL (15.500 USD*İtfa tarihindeki kur 6,80): 105.400 TL

Faiz geliri yıllık beyan sınırı olan 49.000 TL’dan fazla olduğu için, gelirin tamamı yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilir.

Bu konudaki hesaplamalarda diğer önemli bir husus da iktisap fiyatıdır. Özellikle ikincil piyasa alışlarında buna dikkat etmek gerekir. Buna göre; iktisaptan sonraki ilk kupon faizi tahsilatına ait gelirin hesabında, alış sırasında ödenen “temiz fiyat-kirli fiyat farkı”, işlemiş faiz olarak düşülür ve kalan tutar faiz geliri olarak dikkate alınır. Alış satış kazancı ise, satış bedeli ile ilk iktisaptaki temiz fiyat arasındaki farktır. Başka bir anlatımla, kuponlu bir tahvilin satın alınmasında, işlemiş faizin bulunması halinde; işlemiş faiz tutarı kupon alış bedeli, temiz işlem fiyatı (Temiz Fiyat=Sözleşme fiyatı-İşlemiş faiz) ise tahvilin alış bedeli olarak kabul edilir. Çünkü alış tarihi itibariyle bonunun işlemiş kupon faizi de söz konusu olduğundan bu tutar ilk kupon tahsilat bedelinden düşülür ve kupon faizi olarak bu tutar dikkate alınır. Başka deyişle temiz kirli farkını ilk kupondan düşülür.

İndirilebilecek masraflar:

Beyannameye intikal edecek faiz gelirinin tespitinde indirilecek masraflar var mıdır? Evet bazı masraflar kazançtan düşülebilir. Çünkü Kanun’a göre; “Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.” (G.V.K. Madde:1)

Bahse konu giderler şunlardır: (G.V.K. Madde:78)

1. Depo etme (Saklama) ve sigorta ücretleri gibi menkul kıymetlerin muhafazası için yapılan giderler;

2. Faizlerin tahsil giderleri,

3. Menkul kıymetler ve bunların iratları için ödenen her türlü vergi, resim ve harçlar (gelir vergisi irattan indirilmez.)

Bu çerçevede, banka veya aracı kurum komisyonu veya işlemlerdeki diğer hizmet bedelleri vergi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabilir. Ancak bunlar dışında başkaca bir giderin hesaba katılması mümkün görünmemektedir. Örneğin; kaldıraç kullanılarak Eurobond alınması halinde, kullanılan kredinin faizinin elde edilen faiz gelirinden düşülme imkanı yoktur.

Bir de vergi beyannamesi safhasında ayrıca indirime konu olan kişisel harcamalar da vardır. Bunların varlığı da gelir vergisi tutarını azaltan etki yapar.

- Hayat/Şahıs Sigorta Primleri: Beyan edilen gelirin %15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortalarına ödenen primlerin %50’si ile ölüm, kaza, hastalık,    sağlık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirilir.

- Eğitim Harcamaları+ Sağlık Harcamaları: Beyan edilen gelirin % 10’unu aşmaması ve Türkiye’de gerçekleşmesi şartıyla yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirilir. (Eğitim Harcamaları: Okul bedelleri/Vakıf üniversiteleri/, kitap-kırtasiye giderleri, okul servis bedelleri v.b.  giderler bu kapsama girmektedir. Sağlık Harcamaları: İlaç, tedavi, tahlil, muayene giderleri gibi giderler bu kapsama girmektedir.)

Aşağıdaki örneklerde vergi beyan durumlarını görebiliriz:

Örnek 1:

-Kira geliri                                           :30.000 TL

-Eurobond faizi                                  : 24.000 TL

İşyeri kira tutarı ile Eurobond faizinin toplamı (54.000 TL) yıllık beyan haddi tutarı olan 49.000 TL’yi geçtiğinden her iki gelir unsuru da yıllık beyannamede yer alacaktır.

Örnek 2:

-Eurobond faizi                                  : 60.000 TL

Eurobond faiz geliri yıllık beyan haddi tutarı olan 49.000 TL’yi geçtiğinden 60.000 TL’nın tamamı beyana tabi olacaktır.

Örnek 3:

-Temettü geliri:            20.000 TL

-Eurobond faizi:          24.000 TL

Her iki gelirin toplamı yıllık beyan haddi tutarı olan 49.000 TL’yi geçmediğinden beyan ve vergi söz konusu olmayacaktır.

Örnek 4:

-Ücret geliri:                  900.000 TL

-Eurobond faizi:          44.000 TL

Ücret geliri 600.000 TL’yi geçtiğinden ücret geliri için yıllık beyannmame verilecektir. Ancak Eurobond faizi yıllık beyan haddini (49.000 TL) geçmediğinden beyana eklenmeyecektir. Ücret geliri GİB’nın 311 nolu Gelir Vergisi Tebliği uyarınca yıllık beyan haddinin hesabında dikkate alınmamaktadır.

Eurobond alım-satım kazançları:

Faiz gelirleri gibi Eurobond satış kazançları da yıllık Gelir Vergisi beyanına konu olur. Zira Eurobond alım-satım kazançları için G.V.K. geçici 67. madde uygulanmaz.

Faiz gelirlerinden farklı olarak satış kazançları için yılllık beyan sınırı uygulaması yoktur. Bunun için satış kazancı tutarı ne olursa olsun yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmek zorundadır. Bu nedenle faiz gelirleri için yukarıda bahsettiğimiz 49.000 TL’lık beyan haddinin aşılıp aşılmadığının bir önemi yoktur. Dolayısıyla satış kazancı 10.000 TL da olsa beyan zorunluluğu vardır.

Bu kıymetlerin satış kazancı şu şekilde hesaplanır:

-Alış bedeli ve satış bedeli; alım ve satım tarihlerindeki kurlardan TL’ye çevrilir.

-Alım ve satım tarihleri arasındaki dönemde ÜFE artış oranı %10 ve üzerinde çıkarsa, alış maliyeti bu oran kadar artırılır.

-Endekslemede menkul kıymetin alındığı ay dâhil, satıldığı ay hariç tutulur.

-Maliyeti artırılan tutar ile satış tutarı arasındaki gelirin tutarı ne olursa olsun, beyan edilir.

-Yıllık gelir vergisi beyanı ile gelir vergisi tarifesine göre vergi ödenir.

Bu hesaplamalara göre, TL esasında kazanç var ise, döviz bazında zarar çıksa dahi vergileme yapılır.

Örnek:

Yukarıdaki örnekte;

- Euro Bond alış tarihindeki (Ocak/2016) ÜFE endeksi 250,67, satıştan bir önceki ayda (Mayıs/2020) endeks 482,02’dir.

- Mayıs/2020 endeksinin Ocak/2016 endeksine bölünmesi sonucu bulunacak oran 1,92 olup, alım ve satım tarihleri arasındaki dönemdeki ÜFE artış oranı %10’un üzerindedir.

- Bu durumda, alış maliyeti; bu oranda artırıldığında, 606.000*1,92= 1.165.293 TL olmaktadır.

- Satış tutarından, maliyeti revize edilmiş alış tutarı çıkarıldığında; 1.292.400-1.165.293 = 127.107 TL beyan edilecek gelir çıkmaktadır. Oysa kişi gerçekte 10.000 USD zarar etmiştir.

- Görüldüğü gibi hesaplamalara göre, döviz bazında zarar çıksa dahi TL bazında kazanç elde edildiği var sayıldığından vergileme yapılmaktadır.

- Bu sebeple yatırımcıların gerekirse itfayı beklemeleri daha iyi olabilir. Özellikle kur artışının ÜFE endeksinden fazla olduğu hallerde satış halinde yüksek gelir vergisi çıkabilir. Oysa itfadaki kur artışları vergiye tabi tutulmamaktadır.

- Vergi matrahının tespitinde, aracı kurum/banka komisyonu veya işlemlerdeki diğer hizmet bedelleri vergi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabilir.

Bir başka hususa da değinmeliyiz. Çünkü eğer varsa, bir imkân ve avantaj söz konusu olur. Mevzuatımıza göre; aynı yıl içinde Eurobond satış zararı da (ayrıca yurt dışı menkul kıymet satış zararı) var ise zarar tutarları ile kazanç tutarları birbirine mahsup edilir ve net kazanç üzerinden vergi ödenir. Dolayısıyla aynı yıl içindeki satışlarda bu konu göz önünde bulundurulmalı.

Eurobond satışında zarar çıktığında bu zarar aynı yıl içindeki diğer gelir unsurlarından düşülemez. Örneğin Eurobonda satış zararı, yıllık gelir vergi beyannamesi verilirken Eurobond faiz gelirine, kira gelirinden mahsup edilemez. Zira Kanun’un 88. madde hükmüne göre; “diğer kazanç ve iratlardan doğan zararlar” o yıl içinde elde edilen diğer gelirlerden (kira, serbest meslek kazancı gibi) mahsup edilemiyor. Aynı yıl içindeki diğer gelirlerden mahsup edilememekle beraber, menkul kıymet zararının, gelecek 5 yıl içinde aynı mahiyetteki menkul kıymet (hisse senedi, yat fonu, bono vb gibi) satışlarından doğan beyana tabi kazançlardan indirilebileceği görüşündeyim. Çünkü madde hükmünde buna bir engel görünmemektedir . (G.V.K. Madde:88).


[1] Mehmet Bingöl, Dövizli Yatırım Fonlarında Stopaj Vergisi, Finans Gündem, 06 Haziran 2020, http://www.finansgundem.com/yazarlar/dovizli-yatirim-fonlarinda-stopaj-vergisi-yazisi/1496451
[2] Fon nezdinde ödenecek stopaj vergisi ile dövizli serbest fon payı yatırımcısının vergi yükü %23,5 olmaktadır. Diğer hususlar için dip not:1’deki yazıya bakılmalıdır.
[3] Belli ve geçici bir süre ile Türkiye’de bulunan yabancılar 6 aydan fazla kalsalar da “dar mükellef” olarak kabul edilir.
[4] Gelir Vergisi tarifesi:

22.000 TL’ya kadar                                                                           : %15

49.000 TL nin    22.000 TL’sı için; 3.300 TL, fazlası                         : %20

120.000 TL nin      49.000 TL’sı için; 8.700 TL, fazlası                     : %27

600.000 TL nin      120.000 TL’sı için; 27.870 TL, fazlası                 : %35

600.000 TL den fazlasının 600.000 TL’sı için; 195.870 TL, fazlası  : %40

ETİKETLER :
YORUMLAR (58)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
 • AYHAN SELÇUKLAR28 Ekim 2020 14:04

  Merhabalar, henüz itfası gerçekleşmeyen eurobondlar için geçici vergi döneminde kur değerlemesi yapılmalımıdır?

 • Mehmet Akpınar23 Ekim 2020 10:20

  Sayın hocam primli eurobondlarda yıllık gelir vergi hesaplaması için temiz fiyatı da alış tarihi ile ilgili bilmek gerekiyor faiz gelirlerinden dusebilmek için fakat bizim bankalar sadece bize kirli fiyattan satıyor Biz vergi hesaplama için geçmiş tarihe ait temiz fiyatı nereden nasıl bulabiliriz ?

 • mb23 Ekim 2020 11:52

  işlem yaptığınız bankanın bu bilgileri vermesi lazım. eğer şimdi başka bir banka ile çalışıyorsanız o banka da bilgi verebilir.

 • Hasan Tekin20 Ekim 2020 20:18

  İyi günler tüm yorumları okudum yine de emin olmak istiyorum. 2023 tarihli 100 usd nominal değerli eurobondu 103 usd den aldık ve itfa tarihine kadar beklediğimizde beyan vermemize gerek var mı? Yıllık faiz geliri 49000 TL altında.

 • Mb22 Ekim 2020 13:19

  O yillarda baska beyana tabi gelirler sebebiyle bu had asılmıyorsa beyan/vergi yok.

 • Çağlar Yilmaz18 Ekim 2020 14:36

  Değerli hocam bilgilendirdiginiz için teşekkürler Benim anlamadım konu şudur Diyelim ki primli yani nominal değerin üstünde eurobond alsak Örnek olarak 100000 nominal değer için 110000 odesek ve itfa tarihine kadar 5 kupon ödemesi olsa Normalde faiz gelirleri ile 49 bini gececeginizden beyan vermemiz gerekir Fakat Bu aradaki 10000 doları da kupon sayısına bölup faiz gelirinden cikarsak yani mahsuplassak Biz 49 bini sonuçta gecmediginiz için hiç mi beyan vermeyeceğiz yoksa kupon faiz geliri -(10000/5 ) yapıp geri kalanının mi vergisini ödeyeceğiz Teşekkürler

 • mb19 Ekim 2020 17:10

  -10000/5 YAPTIKTAN SONRA YILLIKTA 49.000 TL'Yİ GEÇMEDİGİNİZ TAKDİRDE HİÇ BEYAN YOK. BAŞKA BİR BEYAN KONUSU GELİR (ÖRN:KİRA GELİRİ VS) VARSA 49.000 TL HESABINA ONLAR DA DAHİLDİR.BİR DE BU 10.000 PRİM Mİ, YOKSA İŞLEMİŞ KUPON FAİZİ Mİ?İŞLEMİŞ KUPON FAİZİ İSE BU TUTAR İLK KUPON FAİZ TAHSİLATINDAN MAHSUP EDİLİR.

 • ERGIN R.17 Ekim 2020 12:50

  Yazi icin cok tesekkurler.Turkum ama yurt disi yerlesik yasiyorum. Bir turk abnkasindan turk vatandasi olarak Eurobond aldigimda vergi beyani vermem gerekirmi?Cok tesekkurker cevaplarsanizin memnun olurum.

 • mb19 Ekim 2020 17:03

  yurt dışı yerleşik olduğunuz için Türkiye'de vergi beyanı ve vergi ödemesi yapmanız gerekmemektedir.

 • Ahmet Yaman12 Ekim 2020 11:07

  Çok teşekkürler Mehmet bey..

 • Mb10 Ekim 2020 12:10

  Tahsilat tarihindeki tutar onemli. Gelirin elde edilmesi tahsilata bagli. Ve tamami o yilin geliri sayilir. Sure hesabi yapilmaz.

 • Ahmet Yaman09 Ekim 2020 17:41

  Mehmet bey merhaba;mart da alınan 120000 dolarlık eurobond dan eylül de 1 kere alınan kupon ödeme 4500 dolar buna beyan yok ama bu sene 10 ay bende bulunduğunu hesap ederlerse 49000 lirayı aşıyor.Özetle asıl olan elimize geçen paramı yoksa süremi cevaplarsanız sevinirim.Saygılar..

 • Necati Senkaya08 Ekim 2020 20:18

  Cevabınız için çok teşekkürler iyi çalışmalar

 • Mb08 Ekim 2020 13:27

  18 USD'lik tutarin itfa tarihinde ve o gunku kurdan TL karsiligi  o yilin faiz geliri olarak beyana tabi olur. 

 • necati senkaya03 Ekim 2020 19:53

  Mehmet bey iyi çalışmalar, örneğin 2047 vadeli devlet eurobondunu 82,00 usd den bugün alıp 2047 yılında 100,00 usdden  tahsil ettiğimizi var sayarsak aradaki 18,00 usdlik fark nasıl vergileniyor cevaplarsanız sevinirim şimdiden teşekkürler.

 • ilker bayyar01 Ekim 2020 17:44

  Mehmet Bey merhaba; eurobondların itfa tarihindeki vergi hesaplaması sırasında; alış fiyatı, itfa fiyatı ile kupon getirisinin toplamından büyük olan eurobondlar; eurobond getirisinden düşülerek vergi avantajı elde edilebilir mi? Yani itfa tarihi yılı bazında negatif getirili eurobondlar, itfa tarihi yılı bazındaki karlılıktan düşülerek vergi avantajı sağlanabilir mi? Cevap verebilirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.

 • mb02 Ekim 2020 14:16

  Esasen alıştaki primin itfaya kadar elde edilen faiz kuponu tutarlarından düşülmesi gerekir. Ya da bu tutarın tamamı son kupon faizinden düşülebilir. Ama aşan kısım varsa itfa sırasında bu tutar kadar "vergiden indirilebilir zarar" söz konusu olmaz. Bu durumda en iyisi bu zararı vergiden düşebilmek için itfadan önce satış yapmak gerekir.

 • ilker bayar01 Ekim 2020 17:35

  Mehmet Bey merhaba; eurobondların itfa tarihindeki vergi hesaplaması sırasında; alış fiyatı, satış fiyatı ile kupon getirisinin toplamından büyük olan eurobondlar; eurobond getirisinden düşülerek vergi avantajı elde edilebilir mi? Yani itfa tarihi yılı bazında negatif getirili eurobondlar, itfa tarihi yılı bazındaki karlılıktan düşülerek vergi avantajı sağlanabilir mi? Cevap verebilirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.

 • Mb29 Eylül 2020 10:26

  Celismiyor. YP cinsinden iskonto/faiz geliri itfa tarihindeki kurdan o asamada vergileniyor. Ana para kur farki vergilenmiyor.

 • tolga tulgar28 Eylül 2020 23:34

  Merhaba Degerli bilgiler icin tesekkur ederiz. Hem itfadaki kur artışları vergiye tabi tutulmamaktadır, denip hem de itfasındaki iskonto tutarının da vergi mevzuati yönünde "faiz" geliri olarak kabul edilmesi çelişmiyor mu? iyi aksamlar

 • mb29 Eylül 2020 12:14

  Kuponsuz iskontolu ihraç edilen bonoyu düşünelim. 100 usd nominal değerli bonoyu 92 usd’ye aldı iseniz, vadede 8 usd faiz geliri elde ediyorsunuz. 8 usd faiz o tarihteki TCMB alış kuru ile TL’ye çevriliyor. Sadece bu tutar gelir vergisine tabi. 92 usd anaparanın kur farkı ise vergiye tabi olmuyor.

 • doruk24 Eylül 2020 14:07

  çok teşekküler cevabınız icin sagolun

 • doruk 16 Eylül 2020 18:33

  birikmis faizi ilk kupondan duserken , kur ilk kupon gunu mu kullanilmali ?

 • mb23 Eylül 2020 09:13

  evet, ilk kupon tahsilat tarihindeki kur.

 • dodu16 Eylül 2020 18:22

  merhabalar , Nominal 120 000 usd maliyet 90 000 usd , itfa beklenilmesi durumunda aradaki fiyat vergiye tabi midir ?

 • mb23 Eylül 2020 09:12

  maliyet 120 k    nominal 90 k , aradaki farkı kupon faizlerinden itfaya kadar düşebilir.

 • mb23 Eylül 2020 09:06

  evet itfada vergiye tabi. 

 • dodu17 Eylül 2020 11:40

  ya da maliyet 120 k    nominal 90 k , aradaki farkı kupon ödemelerinden itfaya kadar düşebiliyor muyum  ?bu güne kadar yazilmis googleda gördügüm en kapsamlı yazı

 • Erdal Kuloglu 09 Eylül 2020 10:50

  Kira geliri 24000 tl eurobond geliri 23000 tl ise bu durumda yalnız kira gelirimı vergiye dahil...Tşk.

 • mb23 Eylül 2020 09:07

  evet sadece kira gelirini. EUROBOND FAİZİ beyana eklenmez. ancak satış karı söz konusu ise her halukarda beyana tabi.

 • mb02 Eylül 2020 16:09

  serbest meslek kazancınızla birlikte yıllık GV beyan matrahı 49.000 TL'yi geçerse eurobond faiz tutarını da beyana dahil etmek gerekiyor. Diyelim serbest meslek kazancı 250.000 TL, eurobond faiz geliri de 10.000 TL, yıllık beyan 260.000 TL olacak.

 • DR MEHMET SALIH YILDIRIM02 Eylül 2020 12:50

  GENIS KAPSAMLI VE ACIKLAYICI YAZINIZ ICIN TESEKKURLER.SERBEST MESLEK VERGI MUKELLEFIYIM.EUROBOND FAIZ GELIRININ 49.000 TL ALTINDA VEYA UZERINDE OLMASI FARK EDER MI?TESEKKURLER

 • mb02 Eylül 2020 16:09

  serbest meslek kazancınızla birlikte yıllık GV beyan matrahı 49.000 TL'yi geçerse eurobond faiz tutarını da beyana dahil etmek gerekiyor. Diyelim serbest meslek kazancı 250.000 TL, eurobond faiz geliri de 10.000 TL, yıllık beyan 260.000 TL olacak.

 • cihangir özsoy02 Eylül 2020 09:24

  merhaba,Ödenmeyen temerrüde düşmüş yabancı ülke eurobondları toplam kupon faizi gelirinden beyanname üzerinde düşülebiliyor mu?

 • mb02 Eylül 2020 16:12

  düşülmez. sadece satış kazanç ve zararları birbirinden mahsup edilir. vadeden önce karlı ve zararlıyı satarsanız zararı düşme hakkınız oluyor. mevzuat böyle.

 • cafer Gayemi27 Ağustos 2020 12:17

  örnek 1 deŞiş yeri değil , ev kira geliri olarak elde ediliyorsa , durum değişir miteşekkürler

 • MB31 Ağustos 2020 23:22

  değişmez. orada işyeri veya konut denilmesi uygun olurdu. tşkler uyardığınız için.

 • CAFER GAYEMİ27 Ağustos 2020 12:10

  TEŞEKKÜRLER,ÇOK AÇIKLAYICI BİR ÇALIŞMA . ELİNİZE SAĞLIK

 • ali14 Temmuz 2020 14:21

  Nominal değer üzerinde alınan bir Eurobond, mesela 105, itfa tarihinde nominal değer geri ödendiğinde, fark, örenkte 5, zarar yazılabiliyor mu? gelirden düşülebiliyor mu?

 • mb20 Temmuz 2020 17:38

  İtfa beklenirse satış söz konusu değil. Zarar beyanı da yok. Örnekteki gibi alışta 5 primli olarak maledilen bu fark tutarını vade boyunca alacağınız kupon faizlerinden indirebilirsiniz. Yani bu tutarı faiz gelirlerinize paylaştırabilirsiniz. Eğer bu bonoyu satarsanız 5’lik piyasa primi zaten maliyet olarak satış karının oluşumunda etki yapar. İtfaya kadar beklerseniz ve daha önceki kuponlara paylaştırmadıysanız da son kupondan düşebilirsiniz. Öte yandan ayrıca belirtecek olursak; alış tarihi itibariyle bonunun işlemiş kupon faizi de söz konusu ise bu tutar ilk kupon tahsilat bedelinden düşülür ve kupon faizi olarak bu tutar kadar eksik dikkate alınır. (temiz kirli farkını ilk kupondan düşülür.)

 • kaan09 Temmuz 2020 23:27

  Merhabalar. Öncelikle detaylı ve bilgilendirici yazınız için teşekkür etmek isterim. Örnek 1 ile ilgili önemli bir soru sıramak istiyorum. Bu soru benimle birlikte birçok eurobond yatırımıcısının aklında aslında. Bu örnekte "Kira geliri" ifadesi için hemen altında "İşyeri kira tutarı" ifadesini kullanmışsınız. Buradan normal gayrimenkul kira gelirimiz varsa, işyeri olmadığı için 49.000 TL toplam hesabında kullanılmayacağı anlamı çıkarabilir miyiz ? Özetle 49.000 TL'yi hesaplarken işyeri olmayan "gayrimenkul" olarak kiraya verilmiş bir evin gelirini hesaba katmamıza gerek yok mu?

 • Mb18 Temmuz 2020 18:49

  Konut olarak kiraya verilen gm'den elde edilen gelir varsa ve istisna rakkamini geçtiğinden beyana tabi ise 49.000 TL hesabinda dikkate alinacaktir. Sadece beyana tabi ucret bu hesaba dahil edilmiyor.

 • Murat04 Temmuz 2020 19:35

  Merhaba. Gelir vergisi beyani sirasinda Yurtdisi borsalarindan kazanilan kar payi da Eurobond kupon geliri ile birlikte mi degerlendiriliyor? Ornegin 45000TL kupon gelirim, 5000TL karsiligi ETF temettu gelirim varsa her ikisini de beyan etmem gerekir mi yoksa sadece temettu gelirimin mi betan edilmeai gerekir?

 • mb06 Temmuz 2020 14:56

  her ikisi de beyana giriyor. toplam 50 000 TL beyan edilmeli.

 • ck01 Temmuz 2020 14:43

  yurt dışında işlem gören diğer ülke eurobondları da aynı esaslara mı tabi?

 • mb03 Temmuz 2020 14:08

  yurt dışı şirketlere veya devletlere ait bonolardan elde edilen gelirler de beyana tabidir. onlatda yıllık beyan haddi uygulması da yoktur. gelir ne olursa olsun gelir vergisi beyan zorunluluğu vardır.

 • Serkan A.25 Haziran 2020 23:18

  Beyanname için gelir hesabı yaparken ortak eurobond hesaplarının %50’si mi hesaplanır.. Örneğin ortak eurobond hesabında 8000 usd kupon geliri elde ettik. Ayrıca ortak olmayan hesaptan 30.000 tl temettü geliri var. Bu durumda kişinin gelir vergisi hesabı 4000 usd kupon + 30000 Tl temettü olarak mı hesaplamalı? 

 • mb26 Haziran 2020 12:14

  evet yarısı zira Ortak hesaplardan elde edilen faiz gelirlerinde 49.000 TL’nın geçilip geçilmediğine her bir kişi için ayrı ayrı bakılır.bir de biliyorsunuz alınan brüt temettünün yarısı vergiden istisna. 17 Nisan yazısına bknz.

 • Ali D24 Haziran 2020 12:10

  Faiz gelirinde beyana sınırı 2019'da 40 bin tl idi, yeniden değerleme oranında artıp 49 oldu, doğru mudur? 2021 için beyan sınırı sizce ne olur? Teşekkürler

 • mb24 Haziran 2020 14:06

  2020 yılında elde edilen gelirler için;  evet 49.000 TL. 2021 yılı için ise bu tutarın Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması söz konusu olacaktır. Kanuna göre; Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Devlet İstatistik Enstitüsünün Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca (GİB) Resmî Gazete ile ilân edilir.

 • Mb23 Haziran 2020 21:59

  16.000 Usd'nin TL karsiligi yillik beyan haddini gecer ise beyan var. Bu tutar faiz geliri sayiliyor. Ama satarsaniz her halukarda beyan var ve kur artisi da vergiye tabi. 

 • mb24 Haziran 2020 17:33

  İtfa beklenirse satış söz konusu değil. Zarar beyanı da yok. Alışta ödenen primleri vade boyunca alacağınız kupon faizlerine paylaştırabilirsiniz.

 • Hasan K24 Haziran 2020 15:37

  Anladım teşekkür ederim. Peki şu anda primli bir bond alsam da itfaya kadar beklesem durum yine aynı mı ? Diyelim 121.000den aldım. İtfayı da bekledim. Yazıda belirttiğiniz Alım-Satım kazancı örneğinde olduğu gibi Dovizden zarar gösterse bile yine mi beyan isteyecek ?

 • Hasan K23 Haziran 2020 17:11

  Yazınız için teşekkürler. Şunu tam anlayamadım. İtfa tarihine kadar beklememiz durumunda beyanname vermemize gerek kalmıyor mu ? Diyelim ki 84.000 USD bedelle kupon ödemeli bondu aldım ve itfaya kadar bekledim. Kuponlardan elde ettiğim gelir 49.000 altında. İtfa tarihinde alış ve itfa bedeli arasındaki 16.000 USD için beyanda bulunmamız gerekiyor mu ? Yoksa yalnızca itfa beklemeden satış yaparsam mı geçerli bu durum

 • ub22 Haziran 2020 14:07

  teşekkürler. kur farkları niye vergiye tabi? mevzuatta değişiklik şart.

 • Özkan26 Ağustos 2020 20:24

  bu konuda gördüğüm en detaylı yazı,teşekkur ederim. sorum şu: 2020 yılı içinde (49.000*2=) brüt 98.000 TL’sinden (Net: 83.300 TL) den daha az net 80.000 tl temettü geliri ve 40.000tl kupon geliri olan kişi beyanname vermek durumunda mıdır?

 • MB24 Haziran 2020 10:03

  İtfanın olduğu yıl “alınan kupon faizleri + 16.000 USD”, o yıla ait yıllık beyan haddini aşmıyorsa beyan yok (2020 için 49.000 TL). Burada dikkat edilecek olan konu: 16.000 USD’lık iskonto tutarı faiz geliri sayılıyor. 

 • mb23 Haziran 2020 17:08

  kur farkları satış halinde satış kazancının hesabında gelir olarak dikkate alınıyor. aslında gerçek bir gelir değildir. mevzuat değişikliği gerektiriyor. faiz gelirinin hesabında ise kur geliri hesaplanmıyor.

BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 4,77 -2,45 24.804.000.000,00
ALBRK 1,62 -8,47 2.187.000.000,00
GARAN 6,60 -2,65 27.720.000.000,00
HALKB 4,70 -2,29 11.626.748.251,77
ICBCT 6,84 -3,66 5.882.400.000,00
ISCTR 5,11 -1,92 22.994.846.700,00
SKBNK 1,81 -8,59 2.095.980.000,00
TSKB 2,55 9,91 7.140.000.000,00
VAKBN 3,81 -1,55 14.880.421.686,75
YKBNK 2,15 0,47 18.161.160.260,60
BASIN TOPLANTISI - ETKİNLİK - KONFERANS
Basın Daveti Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği 06 Şubat 2020, 09:30

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 2019 yılında Emeklilik ve Yatırım Fonları performanslarını ve fonlara artan ilgiyi açıklıyor. 06 Şubat 2020...

Tüm Etkinlikleri Göster