Yazdır

DEİK yönetmeliği yayımlandı!

Tarih: 20 Eylül 2014 - 11:44

DEİK çalışma usül ve esasları belirlenerek resmi gazetede yayımlandı

Özel sektörün dış ticaret, uluslararası yatırım, hizmetler, müteahhitlik, lojistik başta olmak üzere tüm dış ekonomik ilişkilerini yürütmek ve iş dünyasının ihracatı artırma ve iş geliştirme çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla kurulan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) ve bağlı faaliyet gösteren iş konseylerinin çalışma usul ve esasları belirlendi.
 
Ekonomi Bakanlığı'nın "Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"i Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
 
Buna göre, özel sektörün dış ticaret, uluslararası yatırım, hizmetler, müteahhitlik, lojistik başta olmak üzere tüm dış ekonomik ilişkilerini yürütmek ve iş dünyasının ihracatı artırma ve iş geliştirme çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla kurulan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun ve bu kurula bağlı faaliyet gösteren iş konseylerinin çalışma usul ve esasları düzenlendi.
 
DEİK, Türkiye'nin yabancı ülkeler veya uluslararası topluluklarla olan ekonomik, ticari, sınai ve mali ilişkilerini izleyecek, bu tür ilişkilerin kurulmasına ve geliştirilmesine yardımcı olacak.
 
Türkiye'nin dış ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi, karşılaşılacak sorun ve engellerin çözümü için ilgili kurum ve kuruluşlara görüş ve öneriler sunacak. Türkiye'nin ihracatının artırılmasına, üretim ve ihracata dönük uluslararası yatırımların özendirilmesine yönelik çalışmalar yapacak.
 
Uluslararası ekonomik ilişkilerdeki gelişmeleri göz önünde bulundurarak çeşitli ülkeler, bölgeler, kurumlar ile ilişkilere yönelik sektörler itibarıyla veya genel ekonomik konularda stratejiler hazırlayacak ve bu stratejileri ilgili kurum ve kuruluşlara önerecek.
 
Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi ile ilgili girişimlere katkıda bulunacak ve yatırım olanaklarının yurt dışında tanıtımına yönelik etkinlikler yapacak.
 
Ortak yatırımlara girebilecek veya birlikte üçüncü ülkelerde ortak yatırım yapabilecek yerli veya yabancı girişimcilere Yönetim Kurulunca belirlenen ilkeler çerçevesinde yol gösterecek.
 
Yabancı ülkeler veya uluslararası topluluklardaki ekonomik ve sektörel gelişmeler, dış ticaret rejimi, yabancı sermaye ve gümrük mevzuatı konularında bilgi derleyecek, girişimcilerin bu yöndeki bilgi taleplerini Yönetim Kurulunca belirlenen ilkeler çerçevesinde karşılayacak.
 
Türk dış ticaret rejimi, yabancı sermaye ve gümrük mevzuatındaki değişiklikleri iş konseyleri aracılığı ile yabancı ülkeler veya uluslararası topluluklardaki muhatap kuruluşlara duyuracak.
 
Türkiye, yabancı ülkeler veya uluslararası toplulukların dış ekonomik ilişkileri ile ilgili bilgi ve istatistiki verileri toplayacak. Yönetim Kurulunca belirlenen şartlarla ilgililerin yararlanmasına açık bilgi bankaları kuracak.
 
Türkiye'nin dış ekonomik ilişkilerinde başarılı sonuçlar elde etmesini sağlamak üzere yurt içinde veya yurt dışında tanıtım faaliyetlerinde bulunacak, ikili ekonomik ilişkileri yürütecek, iş konseylerini kurmak ve gerektiğinde sona erdirmek için Bakanlığa öneride bulunacak.
 
YÖNETİM KURULU 35 ÜYEDE OLUŞACAK
 
Yönetim Kurulu, biri başkan olmak üzere toplam 35 üyeden oluşacak. İş Konseyleri Başkanları arasından 15, Kurucu Kuruluşlar arasında yer alan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) temsilcilerinden 5, diğer kurucu kuruluş temsilcileri arasından 9, genel Kurulun diğer üyeleri arasından 5 olmak üzere 34 asil üye seçecek. Yönetim Kurulu Başkanı, Ekonomi Bakanı tarafından belirlenecek ve görevden alınacak.
 
Yönetim Kurulu 4 yıl süreyle görev yapacak. Yönetim Kurulu üç ayda bir toplanacak.
 
Yönetim Kurulu'nun görevlerinin bazıları ise şöyle:
 
"Dış ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine dönük strateji ve politika önerileri hazırlamak, DEİK çalışma programını hazırlamak, Genel Kurula sunmak, uygulanmasını sağlamak ve denetlemek, İş konseylerini kurmak ve gerektiğinde sona erdirmek için Bakanlığa öneride bulunmak, genel ve sektörel danışma kurulları oluşturmak, görüşlerini değerlendirmek, yurtiçinde veya yurtdışında temsilcilik açılması konusunda Bakanlığa öneride bulunmak, şirketlerin üye kaydedilmesi ve üyelikten çıkartılmaları ile ilgili kuralları belirlemek, Karadeniz Ekonomik İşbirliği İş Konseyinde Türk özel sektörünü temsil edecek Yönetim Kurulu Üyesini seçmek, mevzuat değişiklikleri konusunda Bakanlığa önerilerde bulunmak."
 
İŞ KONSEYLERİ BAKANLIKÇA KURULACAK
 
İş Konseyleri, yeterli üye şirket ve bütçe temin edilmesi halinde, en az 10 üye şirketin varlığı ve iş dünyasının sınai ve coğrafi değerlendirmeleri sonucunda ortaya koydukları tercihleri ve dünya pazarlarındaki gelişmeler gözetilerek Yönetim Kurulunun önerisi ile Bakanlıkça kurulacak ve gerektiğinde aynı şekilde sona erdirilecek.
 
Ülke menfaati ve stratejik hedefleri gerektirdiği hallerde Bakanlık, İş Konseyleri kurmak üzere bu şartları aramayabilecek.
 
DEİK, iş imkânlarının yerinden izlenmesinin önem kazandığı durumlarda Yönetim Kurulunun kararı ve Bakanlığın onayı ile yurt içinde veya yurt dışında temsilcilikler açabilecek.
 
DEİK, Yönetim Kurulu kararıyla taşınır ve taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, sosyal yardımlarda bulunmaya, burs vermeye, bağış ve yardımlarda bulunmaya, sosyal faaliyetleri destekleme ve özendirme yardımları yapmaya, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere iştirak etmeye, derneklere üye olmaya ve benzeri hukukî işlemler yapmaya yetkili kılındı.
 
DEİK'in, şirket veya vakıf kurabilmesi ya da kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirak edebilmesi kuruluş amaçları ve faaliyet konuları ile sınırlı olmak üzere Yönetim Kurulu kararına ve Bakanlığın iznine tabi olacak.
 
Ayrıca DEİK'in, bağış ve yardımda bulunabilmesi ve sosyal faaliyetleri destekleyip özendirebilmesi için, bütçede karşılığının olması ve yapılacak bu harcamaların DEİK'in kuruluş amaçları ve faaliyet konularıyla sınırlı olması zorunlu olacak.
 
DEİK'in gelirleri, Ekonomi Bakanlığı bütçesinden yapılacak yardımlar, kurucu kuruluşlar arasında yer alan ve beş kurucu kuruluşun bir önceki yıl gelirlerinden yüzde bir oranında ayrılıp izleyen yılın şubat ve ağustos aylarında ödeyecekleri katkı payları, iş konseylerinin yıllık üyelik aidatları, hizmet ve proje karşılığı alınan bedeller, faiz gelirleri, bağış, sponsorluk ve diğer gelirlerden oluşacak.
 
DEİK'in personeli İş Kanunu'na tabi olacak. Personelin ve Genel Sekreterin işe alınması, yükselmesi, görev yeri değişikliği, işine son verilmesi, ücretinin ve çalışma koşullarının belirlenmesi hususlarında Yönetim Kurulu yetkili kılındı.
 
Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2015 yılında gerçekleştirilecek Genel Kurul toplantı tarihine kadar görev yapacak Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri şu kişilerden oluşacak:
 
"Abdulkadir Konukoğlu, Abdullah Tivnikli, Ahmet Çalık, Ahmet Kocabıyık, Ahmet Nazif Zorlu, Ali Kibar, Ali Koç, Başaran Ulusoy, Berna İlter, Çetin Nuhoğlu, Ebru Özdemir, Ender Yorgancılar, Ferit Şahenk, Fuat Tosyalı, Güler Sabancı, Haluk Dinçer, Hasan Sert, İbrahim Burkay, İbrahim Çağlar, İdil Yiğitbaşı, Latif Aral Aliş, Lucien Arkas, Rifat Hisarcıklıoğlu, Mahsum Altunkaya, Mehmet Büyükekşi, Mithat Yenigün, Murat Ülker, Nail Olpak, Ömer Cihat Vardan, Remzi Gür, Rona Yırcalı, Pınar Eczacıbaşı, Tuncay Özilhan, Vahap Küçük, Zeynep Bodur Okyay."
Site adresi: https://www.finansgundem.com/haber/deik-yonetmeligi-yayimlandi/423928