BASIN TOPLANTISI - ETKİNLİK - KONFERANS
Basın Daveti Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği 06 Şubat 2020, 09:30

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 2019 yılında Emeklilik ve Yatırım Fonları performanslarını ve fonlara artan ilgiyi açıklıyor. 06 Şubat 2020...

Tüm Etkinlikleri Göster
BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri

E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

Ana SayfaGündemKredi garanti kurumlarına Hazine desteğinde değişiklik----

Kredi garanti kurumlarına Hazine desteğinde değişiklik

Kredi garanti kurumlarına Hazine desteğinde değişiklik
30 Ocak 2019 - 08:37 www.finansgundem.com

Kredi garanti kurumlarına Hazine tarafından sağlanan desteğe ilişkin kararda yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı

Kredi garanti kurumlarına sağlanan Hazine desteğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar şu şekilde:

"MADDE 1- 31/10/2016 tarihli ve 2016/9538 sayılı Bakanlar Kumlu Kararı ile yürürlüğe konulan Kredi Garanti Kuramlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararın 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

'MADDE 3- (1) Bu Kararın uygulanmasında
a) Bakan: Hazine ve Maliye Bakanını,
b) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,
c) Destek: Kurumun bu Karar kapsamında sağlayacağı kefaletler için Bakanlık tarafından 4749 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi gereğince sağlanan kaynağı,
ç) Destek Hesabı: Bakanlığın bu Karar kapsamında sağlayacağı kefaletler için bütçe kaynağını aktardığı Kurum tarafından açılan banka hesabı,
d) Kefalet: Kuram tarafından yararlanıcılann finansmana erişim imkânlarının geliştirilmesi için verilen teminat ve/veya garantileri,
e) KOBİ tanımını haiz yararlanıcı: 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması
Hakkında Yönetmelik ile tanımlanan KOBİ vasfını haiz işletmeler ve KOBİ kapsamında sayılan esnaf ve sanatkâr, serbest meslek mensubu, tanmsal işletme ve çiftçileri,
f) Komisyon: Yararlanıcıdan kefalet sisteminin işletilmesi amacıyla Kuram tarafından banka kanalıyla tahsil edilen ücreti,
g) Kredi: Kredi verenlerin bireysel krediler hariç 5411 sayılı Kanunun 48 inci maddesi çerçevesinde ilk defa veya ilave olarak kullandıracakları, yenileyecekleri, yeniden vadelendirecekleri veya yapılandıracakları TL ve/veya döviz cinsinden ve/veya dövize endeksli nakdi ve gayrinakdî krediler ile 6361 sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilen fınansal kiralama ve yatırıma yönelik finansman
sağlanması kaydıyla finansman şirketleri tarafından sağlanan finansmanı,
ğ) Kredi verenler: 5411 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan ve kredi garanti kuramlarına ortak olan bankalar ile kredi garanti kuramlarına ortak olan bankaların hakim ortağı olduğu veya kredi
garanti kuramlarına ortak olan 6361 sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilen fmansal kiralama ve finansman şirketlerini, h) Kurum: Hazine ile protokol imzalaması kaydıyla, 4749 sayılı Kanunun
geçici 20 nci maddesi uyarınca Hazine destekli kefalet sağlayan ve Bakanlık adına Hazine destekli kefalet sistemi üzerinde gerekli kontrol ve gözetimi sağlayan Kredi Garanti Kuramlarını,
ı) Portföy garanti sistemi (PGS): Kredi verenlere Kurumun tahsis ettiği kefalet limiti üzerinden, yararlamcınm kredi değerliliğine ilişkin Kuram tarafından ilave bir inceleme yapılmaksızın, kredi
verenler aracılığıyla sağlanan Hazine destekli kefalet sistemini,
i) Tazmin: Yararlamcınm temerrüde düşen kredisinin donuk alacağa dönüşmesi için gereken 90 günlük sürenin geçmesi ve kredi verenin kanuni takibe başlaması halinde Kurum tarafından kredi verenlere ödemenin gerçekleştirilmesini,
j) Tazmin üst limiti: Kurum tarafından kredi verenlere tahsis edilen kefalet limiti içerisinde kalmak kaydıyla kullandırılan kefaletlerden tazmin edilen toplam tutarın, kullandırılan toplam kefalet tutarına
oranı ile hesaplanan azami tazmin oranını,
k) Temerrüt: Kefalet kapsamındaki kredinin anapara veya faizinin/kâr payının/kira tutarının yararlanıcı tarafından vadesinde geri ödenmemesi durumunu,

1) Teminat: Hazine desteği kapsamında Kurum tarafından verilen kefaletler karşılığında kredi verenlerce kullandırılan kredilerin geri ödenmemesi riskine karşılık temerrüde düşen Kurum alacağımn tamamen veya kısmen güvence altına alınmasını sağlayan ve kredi verenler tarafından doğrudan yararlanıcıdan ya da Kurum hariç yararlanıcı lehine kefalet alınmış gerçek ya da tüzel kişilerden alınan her türlü hak ve alacaklar ile garantileri, kefaletleri ve üçüncü kişilerce verilmiş her türlü nakdi veya gayrinakdî varlıkları, m) Yararlanıcı: Hazine destekli kredi kefaleti kullanan işletmeleri, ifade eder.'

MADDE 2- Aynı Kararın 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 4- (1) Bakanlığın yararlanıcılara sağlayacağı destek, aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde kullandırılır:
a) Yararlanıcı ile yararlanıcı ve/veya ortaklarının ayrı ayrı ya da birlikte % 25 ve üzeri hisse ile ortak olduğu şirketler hakkında, krediye başvuru sırasında iflas kararı, fesih, iflas erteleme kararı, iflas erteleme tedbir kararı ve konkordato kararı olmaması.
b) Yararlanıcınm, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vergi dairesine ve 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90 mcı maddesinin altıncı fıkrası kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş borcunun olmaması, bu bentte sayılan kapsamda borcu olması durumunda ise bu borcun Kurum tarafından Hazine desteği ile kefalet sağlanan krediden, borcun kredinin %20'sini aşmaması şartıyla öncelikli olarak ödenmesi veya söz konusu borcun yeniden yapılandırılmış olması ve yapılandırmanın bozulmamış olması.
c) Yararlanıcınm kefalete başvurusu sırasında kredilerinin, 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca donuk alacak olarak sınıflandırılmamış olması ve 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 'Tasfiye Olunacak Alacaklar ile Zarar Niteliğindeki Alacaklar' hesabında izlenen alacaklar niteliğinde olmaması.
ç) Kredi veren tarafından yararlanıcınm kredi verilebilir olduğunu gösteren güncel kredi derecelendirme notlarının veya puanlamalarının Kuruma gönderilmiş olması.
d) Yararlanıcınm sistem kapsamında Kuruma komisyon borcunun bulunmaması.
e) Bu fıkranın (b) bendinin uygulanması sırasında, bu Karar kapsamında kullandırılan tüm krediler için, ilgili kuramlardan kredi kullanımından 90 gün öncesine kadar alınan belgeler geçerli kabul edilir.

2) Bakanlığın sağlayacağı kefalet aşağıdaki usul ve esaslar  çerçevesinde kullandırılır:
a) Bu fıkranın (b) bendinde yer alan kefalet limitini aşmamak kaydıyla, yararlamcıların kefalete başvuru süresi 31/12/2020 tarihinde sona erer. Bu süre Cumhurbaşkanı tarafından en fazla 5 yıl olmak üzere tekrar uzatılabilir.
b) Bu Karar kapsamında ve 14/7/2009 tarihli ve 2009/15197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 25/2/2015 tarihli ve 2015/7331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Kurum tarafından verilen
kefaletlerin toplam bakiye tutarı 250 milyar TL'yi aşamaz. Bakiye tutarın hesaplamasında döviz kredileri için verilen kefaletler, kefaletlere Kurum tarafından onay verildiği tarihteki kur esas alınır.
4749 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi uyarınca, Bakanlık tarafından Kuruma aktarılabilecek kaynağın tutan 25 milyar TL ile sınırlıdır. 14/7/2009 tarihli ve 2009/15197 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile 25/2/2015 tarihli ve 2015/7331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde verilen kefaletler kapsammda Bakanlık tarafından aktarılan kaynak 25 milyar TL tutarındaki limite dahil edilir.
c) Kurum, verdiği kefaletler karşılığı, yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak azami % 0,03 (onbinde üç) komisyon tahsl eder. 14/7/2009 tarihli ve
2009/15197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 25/2/2015 tarihli ve 2015/7331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve bu Karar kapsammda Bakanlık ile Kurum arasında imzalanan 7/12/2016 tarihli protokol kapsammda sağlanmış olan kefaletlerden aynı koşullarda komisyon sağlanmaya devam edilir.
ç) İşletme kredilerinin vadesi asgari 6 ay, anapara ödemesiz dönemi en fazla 1 yıl olmak üzere azami 5 yıldır. Yatırım kredilerinin vadesi asgari 6 ay, anapara ödemesiz dönemi en fazla 3 yıl olmak üzere azami 10 yıldır. Ödemesiz döneme ilişkin faizlerin azami 1 yıllık dönemler sonunda tahakkuku esas olup, ihtiyaç duyulması halinde ödemesiz döneme 1 ay ilave edilebilir. Kefalet verilmiş kredilerin yeniden vadelendirilmesi veya yapılandırılması ve bu durumlarda bu bentte tanımlanan sürelerin aşılması durumunda, bu bentte tanımlanan azami sürelere en fazla 36 ay ilave edilebilir. Kredi veren, kredinin açılış tarihinden başlamak üzere işletme kredilerinde 96 ay, yatırım kredilerinde ise 156 ayı aşmamak kaydıyla birden fazla yapılandırma yapabilir, kredi vadesini değiştirebilir. Yapılandırma durumunda ödemesiz dönem bu bentte tanımlanan azami süreler kapsamında en fazla ilave 12 ay olarak uygulanır. Eximbank'm ve diğer kredi verenlerin, gelişmekte olan ülkelerin kalkınmaları için bu ülkelere veya bu ülkelerdeki muhtelif kuramlara finansman sağlayan, Dünya Bankası ve bünyesindeki finansman kuramları, Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve benzeri uluslararası fmansal
kuruluşlardan sağladığı işletme veya yatırım kredisi ürününün anapara ödemesiz dönemi veya vadesi bu bentte tanımlanan sürelerden farklıysa, söz konusu uluslararası fmansal kuruluştan sağlanan kredi ürünleri kapsammda sağlanan kredilerin anapara geri ödemesiz dönemleri ve vadeleri esas alınabilir.
d) Sağlanan kefalet tutarı, KOBİ tanımını haiz yararlanıcılarda gecikme ve temerrüt faizi hariç olmak üzere kredinin tazmin tarihindeki anapara bakiyesi ile 90 günlük işlemiş akdi faiz/kâr payı/kira tutan ödemeleri toplamının azami %90'mı, KOBİ tanımı dışında kalan yararlanıcılarda %85'ini geçemez. KOBİ tanımını haiz ve KOBİ tanımı dışında kalan ihracatçı ve döviz kazandırıcı faaliyeti bulunan
yararlamcıların kefalet taleplerinin doğrudan Eximbank'a yönelik veya kredi veren aracılığıyla Eximbank'a yönelik veya kredi veren kaynaklı olması durumunda ise bu oran % 100'e kadar artırılabilir.
e) 5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun kapsamında Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince esnaf ve sanatkârlara kredi kullandırılması hakkında istihsal edilen yılı Cumhurbaşkanı kararları uyarınca kullandırılan kredilerde bu oran % 100'e kadar artırılabilir.
f) Bakanlık, kredi verenler için azami %10'a kadar tazmin üst limiti belirlemeye yetkilidir. 14/7/2009 tarihli ve 2009/15197 sayılı Bakanlar Kumlu Kararı ile 25/2/2015 tarihli ve 2015/7331 sayılı Bakanlar Kumlu Kararı kapsamında verilen kefaletlere ilişkin tazmin ödemelerinde tazmin üst limiti dikkate alınmaz.
g) Bakanlık tarafından belirlenen tazmin üst limitine ulaşıldıktan sonra, takipten tahsilat sağlanması durumunda, tahsilat sonucu işletme hesabına aktarılan tutarlar miktarında ilave limit oluşur ve Bakanlık yeniden tazmin üst limitine ulaşana kadar tazmin ödemesi yapar.
ğ) Her bir yararlanıcı için kefalet limiti, KOBİ tanımını haiz yararlanıcılarda azami 25 milyon TL, KOBİ tanımı dışında kalan yararlanıcılar için ise azami 200 milyon TL olmak üzere Bakanlık tarafından belirlenir. Kurum tarafından yararlanıcı başına verilebilen kefaletlerin azami tutarları olan limit içerisinde kalmak kaydıyla kefalet sağlanan kredilerden yapılan tahsilat ölçüsünde kefalet
sağlanmaya devam edilebilir. Ancak, temerrüde düşen kredilerden tahsil edilmemiş tutarlar limite dâhil edilir.
h) Bakanlık, kurumlar arası tahsis edilecek kefalet limitlerinin dağılımını belirlemeye, tahsis edilen limitlerden kullandırılan tutarlar hariç olmak üzere, tahsis edilen limitleri dondurmaya, değiştirmeye ve iptal etmeye yetkilidir.
ı) Bu Kararda düzenlenen hususların ayrıntıları ile kefalet işlemleri kapsamında yararlanıcıdan alınacak komisyon ve diğer masraflara ilişkin hususlar Bakanlık tarafından belirlenir. Komisyon her bir
kullanım için bir defaya mahsus ve peşin olarak Kuruma ödenir.
Bakanlık komisyondan pay almaz.
i) Kredi verenler ve Kurum kefaletlere ilişkin olarak bu Karar ve
Bakanlık ile Kurum arasında imzalanan protokolde belirlenenler dışında
ilave herhangi bir ücret talep edemez.
j) Döviz cinsinden ve dövize endeksli kredilere kefalet sağlamrken
limit hesaplamalarında kefalet kararının verildiği tarihteki ve
komisyon hesaplamalarında komisyonun ödenme tarihindeki Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz alış kuru esas alınır.
k) TCMB tarafından alım satımı yapılmayan diğer döviz cinsi kredilere
kefalet sağlamrken limit hesaplamalarında kefalet kararının verildiği
tarihteki ve komisyon hesaplamalarında komisyonun ödenme tarihindeki
TCMB çapraz kuru esas alınır.
1) Döviz cinsinden ve dövize endeksli kredilerin Türk Lirası cinsinden
yapılandırılması halinde, yapılandırma tarihindeki TCMB Döviz alış
kuru esas alınır.
m) Bu Karar çerçevesinde kullandırılan kefaletler kapsamında 4749
sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinin birinci fıkrasında belirlenen
tutar dayanak gösterilerek söz konusu tutarın 10 katını aşmamak üzere
Kredi Garanti Kuramlarınca verilen kefaletlerden yapılan tahsilatlar
kapsamında risk bakiyesinde oluşacak limitlerin kullandıranına ilişkin
usul ve esasları Bakanlık belirler.'
MADDE 3- Aynı Kararın 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
'(4) Bakanlık, belirli sektör ve yararlanıcı gruplarında uygulanmak
üzere 4 üncü ve 5 inci maddelerde belirtilen genel usul ve esaslar
kapsamında, daha önce kefalet verilen tutarlar hariç olmak üzere,
kefalet verilen kredilerin azami vadesini, anapara ödemesiz dönemini,
kefalet oranım, yararlanıcı türleri için kefalet limitleri ile
komisyon tutar ve/veya oranlarını belirlemeye ve değiştirmeye
yetkilidir.'
MADDE 4- Aynı Kararın 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
'MADDE 6- (1) Temerrüt sonrası takip süreçleri kredi verenlerce
yürütülür.
(2) Kurum temerrüt durumunda, gecikme faizi ile temerrüt faizi hariç
olmak üzere kredinin anapara bakiyesi ile azami 90 günlük bekleme
süresi boyunca uygulanan faiz/kâr payı/kira tutarı ödemelerini
kefaleti oranında tazmin eder. Gayrinakdî kredilerin tazmininde 90
günlük bekleme süresi boyunca nakit kredi faiz/kâr payı/kira tutarı
oranı uygulanır. Kredi veren tarafından tazmin talebinde bulunulmadan
önce, yararlanıcıya Kararın 4 üncü maddesi ile hüküm altına alman
yapılandırma kapsamında veya 15/8/2018 tarih ve 30510 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden
Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılandırma imkanı
tanınmış olması gerekir.
(3) Kurum kredi verenlerden gelen tazmin taleplerini, kredi verenlerin
tazmin oranları, portföy limiti kullanımları, talep tarihi gibi
unsurlar çerçevesinde değerlendirerek Kurumun bütçe limitleri ve
planladığı bütçe programını göz önüne alarak oluşturacağı ödeme
planına göre karşılar.
(4) 5570 sayılı Kanun kapsamında Türkiye Halk Bankası Anonim
Şirketince esnaf ve sanatkârlara kredi kullandırılması hakkında
istihsal edilen yılı Cumhurbaşkanı kararlan uyarınca kullandırılan
krediler kapsamında kefalet sağlanan kredilerin
a) Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaleti
olmaksızın kredi veren tarafından Doğrudan Kullandırım yoluyla
kullandırılmış olması durumunda, temerrüt halinde, Kurum anapara
bakiyesi ile temerrüt faizi hariç faiz/kâr payı/kira tutarı
ödemelerini ve 90 günlük bekleme süresi boyunca uygulanan gecikme/ceza
faizi hariç akdi faiz/kâr payı/kira tutarı oranından hesaplanacak
faiz/kâr payı/kira tutarını kefaleti oranında tazmin eder.
b) Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaleti ile
kullandırılmış olması durumunda, temerrüt halinde, krediye kefalet
vermiş olan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin faal,
mali gücü yeterli ve kefaleti kabul edilebilir durumda olması halinde
Kredi Verence, vadesinde / taksit vadesinde ödenmeyen tutarlar kredi
veren ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri
arasında Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi
Anasözleşmesi doğrultusunda imzalanan Taahhütname ve Rehin Şerhi
hükümlerine bağlı olarak oluşturulan Kredi Veren nezdindeki kefalet
veren Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin blokeli
hesaplarından tahsil edilir. Bu durumda, kefalet vermiş olan Esnaf ve
Sanatkarlar -Kredi ve Kefalet Kooperatifinin alacağı için Kurumdan
tazmin talebinde bulunabilmesi için vadesinde/taksit vadesinde
ödenmeyen tutarlar için borçlu aleyhine vadesinden/taksit vadesinden
itibaren en geç 90 günlük süre içerisinde yasal takip başlatmış olması
ve vadesinden/tasit vadesinden itibaren 1 yıllık süre içerisinde
tahsilat sağlanamaması veya kısmi tahsilat sağlanmış olması
gereklidir. Kurumdan 1 yıllık süre sonunda tazmin talebinde
bulunulabilecek olup, Kurum, anapara bakiyesi ile temerrüt faizi hariç
faiz/kâr payı/kira tutarı ödemelerini ve 90 günlük bekleme süresi
boyunca uygulanan gecikme/ceza faizi hariç akdi faiz/kâr payı/kira
tutarı oranından hesaplanacak faiz/kâr payı/kira tutarını kefaleti
oranında tazmin eder.
c) Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaleti
ile kullandırılmış olması durumunda, temerrüt halinde, krediye kefalet
vermiş olan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin mali
gücünü kaybetmiş, gayrifaal, kefaleti kabul edilemez hale gelmiş ve
kredi verence takip oluşmuş olması durumunda Kurum, anapara bakiyesi
ile temerrüt faizi hariç faiz/kâr payı/kira tutarı ödemelerini ve 90
günlük bekleme süresi boyunca uygulanan gecikme/ceza faizi hariç akdi
faiz/kâr payı/kira tutarı oranından hesaplanacak faiz/kâr payı/kira
tutarını kefaleti oramnda tazmin eder.
(5) Döviz cinsinden ve dövize endeksli kredilere ilişkin tazmin
işlemlerinde, kredinin takibe alındığı tarihteki TCMB döviz alış kuru
esas alınır. TCMB tarafından alım satımı yapılmayan diğer döviz cinsi
kredilerde TCMB çapraz kuru esas alınır.
(6) Temerrüt durumunda teminatların nakde çevrilmesine ve kanuni
takibe ilişkin işlemler kredi verenler tarafından yürütülür ve kredi
verenlerin nakde çevrilen teminatlar ve takip neticesinde elde ettiği
tahsilat, tazmin edilen kefalet oranında Kuruma aktarılır. Kanuni
takip masrafları kredi veren ile Kurum arasında sağlanan kefalet
oramnda paylaşılır.
(7) Kurum, tazmin yükümlülüklerini yerine getirmek için sağlanan
desteği ayrı bir hesapta takip eder. Bakanlık sağlayacağı destek
kapsamında nakit ya da özel tertip devlet iç borçlanma senetlerinden
erken itfa edilen tutarları destek hesabına transfer eder.
(8) Kurumun tazmin sorumluluğu ortadan kalktığında destek ve işletme
hesaplarında yer alan bakiyeler ve ileride yapılacak tahsilat, merkezi
yönetim bütçesine gelir kaydedilir.
(9) Kurum yararlanıcılara, destekten yararlanacak kredilere ilişkin
koşullara, sağlanacak kefaletlere, başvuruların değerlendirilmesi ve
kabulüne ilişkin hususlar ile istenilecek belgelere, temerrüt, tazmin,
kanuni takip, tahsilat ve diğer hususlara ilişkin prensip ve
uygulamaları temel bankacılık uygulamaları ile uyumlu olmak kaydıyla
belirlemeye yetkilidir. Kredi verenler, bu Karar kapsamında sağlanan
kredilerden doğan alacaklar ile ilgili olarak takibe konu teminatların
rayiç değerlerinden veya icra yoluyla satışından, alacakların kısmen
veya tamamen tahsil edilemeyeceğinin ve zararın giderek daha fazla
artacağının anlaşılması halinde ya da tahsil kabiliyetini artırabilmek
amacıyla Kurum tarafından tazmin edilen tutardan iskonto yapılmaması
kaydıyla, faiz/kâr payı/kira tutarından iskonto yapmak veya tamamen
vazgeçmek, alacakları ayni, nakdi ya da tahsil şartına bağlı bir bedel
karşılığı devir ve temlik etmek, alacağı yeniden itfa planına bağlamak
dâhil borçlu yararlanıcı ve kefilleri ile yeni protokoller yapmak,
yapılacak protokol ile yeni itfa planına bağlanacak alacakların para
biriminde değişiklikler yapmak, gerektiğinde yapılan protokole bağlı
olarak kanuni takibi sözleşme süresince durdurmak veya neticesiz
bırakmak, teminatlar ya da sonradan icra marifetiyle edinilen
varlıklar üzerinde muhafaza tedbirinin uygulanıp uygulanmamasına karar
vermek ile yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde tahsil kabiliyetini
artırmaya yönelik her türlü uygulamayı yapmaya yetkilidir. Kredi
verenler takip ve tahsilat işlemlerini yasal düzenlemeler ile işbu
Karardaki hükümlere uygun olarak gerçekleştirmek ve sonuçlarını Kuruma
raporlamakla, Kurum ise yapılan işlemlere ilişkin gerekli kontrol ve
gözetimi yapmakla yükümlüdür.'
MADDE 5- Aynı Kararın 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
'(1) 14/7/2009 tarihli ve 2009/15197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
25/2/2015 tarihli ve 2015/7331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve bu
Karar kapsamında Bakanlık ile Kurum arasında imzalanan 7/12/2016
tarihli protokol kapsamında sağlanmış olan kefaletlere ilişkin
yararlanıcılardan tahsil olunan kefalet komisyonlarından Bakanlık
payına düşen tutarlar ile temerrüde düşen kefalet işlemlerinden idari
veya kanuni takip neticesinde teminatların paraya çevrilmesi dâhil
yararlanıcıdan ya da kefillerinden her türlü takip sonucunda elde
edilen tahsilat ve işletme hesabındaki bakiye tutarların
nemalandırılması sonucunda oluşan faiz gelirleri ile Kurumun tazmin
yükümlülüklerini yerine getirmek ve kanuni takip masraflarını ödemek
üzere Bakanlık tarafından destek hesabından yapılan aktarımlar işletme
hesabı adı altında açılan ayrı bir hesapta takip edilir. Bakanlık,
Kurumun tazmin yükümlülüklerini yerine getirmesi ve kanuni takip
masraflarını ödemesi için destek hesabı aracılığıyla işletme hesabına
kaynak aktarır. Kurum, tazmin yükümlülüklerini ve kanuni takip
masrafları ile tazmin işlemlerine ilişkin tüm yasal giderleri işletme
hesabından karşılar.
(2) 14/7/2009 tarihli ve 2009/15197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
25/2/2015 tarihli ve 2015/7331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve bu
Karar kapsamında Bakanlık ile Kurum arasında imzalanan 7/12/2016
tarihli protokol kapsamında ve işbu Kararın yürürlüğe girmesi ile
verilen kefaletlere ilişkin yararlanıcı ve kredi verenlerden tahsil
edilecek komisyonlardan Bakanlık payına düşen tutarlar ile temerrüde
düşen kefalet işlemlerinden idari veya kanuni takip neticesinde
teminatların paraya çevrilmesi dâhil yararlanıcıdan ya da
kefillerinden kefalete konu krediye ilişkin her türlü takip sonucunda
elde edilen tahsilatlar ve işletme hesabındaki bakiye tutarların
nemalandırılması sonucunda oluşan faiz gelirleri ile işletme hesabında
toplanan tutarlardan öncelikle yapılan tazmin yükümlülüklerine ve
kanuni takip masraflarına ilişkin ödemeler, Bakanlık destek hesabından
aktarılan tutarlardan yapılan ödemeler hariç olmak üzere, Kuruma
aktarılabilecek olan kaynağın üst limiti olan 25 milyar TL tutarındaki
limite dâhil edilmez.'
MADDE 6- Aynı Kararın 8 inci maddesine, birinci fıkrasından sonra
gelmek üzere aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiş ve mevcut ikinci fıkra
üçüncü fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.
'(2) Bakanlık, sistemin denetimini periyodik olarak ve ihtiyaç duyulan
hallerde Hazine Kontrolörleri Kurulu eliyle yaptırır.'
MADDE 7- Aynı Kararın 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
'(1) Bakanlık bu Karar ile belirlenen usul ve esaslar uyarınca Kurum
tarafından kredi verenlere tahsis edilen kefalet limiti üzerinden
belirlenen azami kefalet oram ve tazmin üst limitine uygun olarak
kredi verenler tarafından yararlanıcılara kullandırılan kredi
işlemlerinden kaynaklanan işbu Karardaki şartlara uygun tazmin
taleplerini karşılar.'
'(5) Kurum, kredi verenlerin sistem kapsamındaki performansını,
portföylerindeki tahsili gecikmiş alacak oranı ve kefalet tazmin oranı
çerçevesinde altı aylık dönemler itibarıyla değerlendirir. Kurum
performans değerlendirmesi çerçevesinde, kredi verenlere açılan
limitlerden kullanılmamış kısımları iptal etmeye ve yeni limit
açmamaya yetkilidir. Bu hükme ilişkin esaslar Bakanlık ile Kurum
arasında yapılacak Protokol ile belirlenir.'
MADDE 8- Aynı Kararın geçici 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri
yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 9- Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
'GEÇİCİ MADDE 5- (1) 24/6/2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve
Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik kapsamındaki değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih
itibarıyla, bu Kararın uygulanması kapsamında değişiklik öncesi KOBİ
tanımı dışında risk bakiyesi bulunan işletmeler, 31/12/2019 tarihine
kadar işbu Karar hükümleri doğrultusunda KOBİ dışı işletmeler için
belirlenen kefalet limitlerinden yararlanmaya devam edebilir.'
MADDE 10- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür."

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)