BASIN TOPLANTISI - ETKİNLİK - KONFERANS
Basın Daveti Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği 06 Şubat 2020, 09:30

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 2019 yılında Emeklilik ve Yatırım Fonları performanslarını ve fonlara artan ilgiyi açıklıyor. 06 Şubat 2020...

Tüm Etkinlikleri Göster
BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri

E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

Ana SayfaBankacılıkDünya Bankası’ndan şoke eden rapor----

Dünya Bankası’ndan şoke eden rapor

Dünya Bankası’ndan şoke eden rapor
16 Nisan 2014 - 14:26 www.finansgundem.com

Dünya Bankası’nın Tunus raporuna göre 2011’de devrilen Bin Ali’nin milyarlarca dolarlık servetini devlet imkanlarıyla elde ettiği belirlendi

Arap Ba­ha­rı­’nın baş­la­dı­ğı Tu­nu­s’­u mer­cek al­tı­na alan Dün­ya Ban­ka­sı, ka­çak Dev­let Baş­ka­nı Zey­nel Abi­din Bin Ali ve ai­le­si­nin baş dön­dü­rü­cü ser­ve­ti­ni na­sıl el­de et­ti­ği­ni ana­liz et­ti. 3 uz­ma­nın ay­lar sü­ren ça­lış­ma­da Bin Ali ve 114 ak­ra­ba­sı­nın yö­ne­tim­de ol­du­ğu 220 şir­ket in­ce­len­di. Araş­tır­ma­ya gö­re Bin Ali ai­le­si çok kâr­lı sek­tör­le­re el at­tı­ğı için is­tih­da­mın sa­de­ce yüz­de 1’i­ni, üre­ti­min yüz­de 3’ü­nü kar­şı­la­ma­sı­na rağ­men özel sek­tör­de­ki top­lam ka­rın yüz­de 21’i­ni el­de edi­yor­du. Ya­sa­lar­la re­kâ­be­te ka­pa­tı­lan te­le­ko­mü­ni­kas­yon, ulaş­tır­ma ve em­lak sek­tör­le­ri ta­ma­men ai­le­nin elin­dey­di. Bu alan­lar­da ‘mo­no­po­l’ ko­nu­mun­da olan ai­le fi­yat­la­rı is­te­di­ği gi­bi be­lir­li­yor­du.

“SA­DE­CE TU­NU­S’­A ÖZ­GÜ DE­Ğİ­L”

Ra­po­ra im­za atan 3 uz­man­dan An­to­ni­o Nu­ci­fo­ra, bu du­ru­mun sa­de­ce Tu­nu­s’­a öz­gü ol­ma­dı­ğı­nın al­tı­nı çi­zi­yor. Ben­zer so­run­la­rın Arap dün­ya­sın­da, Rus­ya ve Uk­ray­na­’da da ge­çer­li ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Nu­ci­fo­ra, “Ak­ra­ba ka­yır­ma ve bun­dan kâr sağ­la­yan elit­ler dün­ya ça­pın­da pek çok ül­ke­de mev­cut. 1920’li yıl­lar­da Ame­ri­ka­lı pet­rol ba­ron­la­rı da ben­zer yol­lar iz­li­yor­du­” yo­ru­mu­nu ya­pı­yor. Nu­ci­fo­ra, ben­zer eko­no­mik ya­pı­la­ra sa­hip di­ğer Arap ül­ke­le­riy­le il­gi­li bir araş­tır­ma­yı da ha­zi­ran ayın­da ya­yın­la­ya­cak­la­rı­nı açık­la­dı.

TEKELLEŞİP BÜYÜK KÂRLAR ELDE ETTİLER

Araştırmanın yazarlarından Antonio Nucifora, “Bin Ali ailesinin faaliyet gösterdiği alanların seçimi tesadüfî değildi. Son derece yüksek bir pazar payına sahiplerdi ve monopol yapılar söz konusuydu. Bu yapılar sayesinde fiyatları istedikleri gibi yükseltebiliyorlardı. Bu sayede tüketicinin ve diğer şirketlerin sırtından son derece büyük kârlar elde edildi” diyor.

DAMADININ 35 ŞİRKETİ VAR

Sadece resmi verilerin incelenmesinde Bin Ali’nin çocukları, gelinleri ve damatları, eşi Leyla Trabelsi’nin kardeşleri ve onların çocuklarının birçok şirkette ortaklığı belirlendi. Çiftin kızı Nesrin’in kocası Sakhr el Matri’ye ait büyük kısmı tekel, 35 şirket tespit edildi. Bin Ali’yle ilişkili şirketlerin çoğu vergi vermemek için gelirlerini offshore hesaplarda tutuyordu.

ÇIKARLARI İÇİN YASAL DÜZENLEME

Tu­nus hü­kü­me­ti­nin tah­min­le­ri­ne gö­re Bin Ali ai­le­si­nin, ik­ti­dar dö­ne­mi so­nu iti­ba­riy­le ser­ve­ti, 13 mil­yar do­lar­dı. Bu, Tu­nu­s’­ta dev­let büt­çe­si­nin yak­la­şık dört­te bi­ri­ne denk ge­li­yor. Ra­por­da Bin Ali ai­le­si­nin ya­sa ­dı­şı ha­re­ket et­me­di­ğinin, mev­cut ya­sal dü­zen­le­me­le­ri ken­di çı­kar­la­rı için kul­lan­dık­la­rı­nın al­tı çi­zi­li­yor: “Yap­tık­la­rı iş­ler­de ya­sa ­dı­şı de­ğil­ler­di. Ra­kip­le­ri sin­dir­mek için mev­cut dü­zen­le­me­le­ri kul­lan­dı­lar. Hu­ku­ki dü­zen­le­me­ler ‘Tü­ke­ti­ci­le­ri Ko­ru­ma Ya­sa­sı­’ gi­bi pa­zar­lan­dı ama ger­çek­te amaç kü­çük bir elitin bun­dan kâr et­me­siy­di.”
YORUMLAR (2)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)